Tingstäde sockens sparbank.

Undertecknade, som å Kommunalstämma den 19 Mars sistl. år valdes för att granska Tingstäde sockens sparbanks räkenskaper för sistlidet år 1873 få härmed afgifva följande berättelse.
Bankens tillgångar utgjordes den 31 December 1873 af:
Utlånta medel, dels mot inteckningar och dels mot skuldebref, försedda med 2:ne löftesmän, löpande med 6 % ränta, att betalas vid anfordran, hvilka alla till säkerheten af oss anses för fullt betryggande, uppgående enligt Hufvudboken till ett belopp af
Rmt Rdr 7,936: —
Cassabehållningen d. 31 December 1873 330: 10.
Summa tillgångar Rmt Rdr 8,266: 10.
Bankens skulder samma dag:
Insättarnes tillgodohafvande
1 Jan. 1873 Rdr 4,806: 69.
Under sistlidet år
äro insatte 3,095: 16.
Upplupne räntor
härå á 5 % 303: 37. 8,205: 22.

Reservfonden den 1 Januari 1873
utgjorde Rdr Rmt 4: 97.
Årets räntevinst 55:91.
hvadan Reservfonden för d.
Januari 1874 utgör 60: 88.
Summa skuld Rmt Rdr 8,266: 10.

Räkenskaperna, som äro förda med mycken redighet och noggrannhet, hafva ej föranledt till någon anmärkning, hvadan vi, under betygande af vår tacksamhet för det stora besvär och den tidsspillan, som åsamkats Directionen, härmed tillstyrka full ansvarsfrihet för densamma, för räkenskapsåret 1873.
Tingstäde den 13 Januari 1874.
Carl Pettersson, Träskväller.
Jacob Lindström, Myrväller.
N. Nyberg, Gortarfve.

Med originalet öfverensstämmande, betygar:
J. P. Stare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *