Stärkandet av Gotlands försvar.

Stockholm, 6 dec. (TT.) Chefen fär generalstaben har i samråd med chefen för marinstaben på torsdagen till k. m:t avgivit ett förslag till stärkande av Gotlands försvar.
Gotland, vars militära värde före världskriget huvudsakligen låg däri, att ön kunde användas som bas för lätta sjöstridskrafter, har genom flygvapnets tillkomst fått en ökad betydelse. Öns läge — centralt i Östersjön — gör den till en synnerligen lämplig utgångspunkt för såväl svenska som fientliga flygstridskrafter. Kunna fientliga flygstridskrafter baseras på än, erhålla de goda möjligheter för utförandet av anfallsföretag mot Sveriges fastland. Vidare påpekas i generalstabschefens skrivelse den ökade faran för neutralitetskränkningar vid eller på Gotland. Upphörandet av den tyska flottans hegemoni i Östersjön har ökat möjligheterna för operationer i dessa farvatten av flottor tillhörande andra makter än Östersjöstater. Gotland utgör genom sitt läge en lämplig bas för dylika flottor.
Nedläggandet av befästningarna vid Fårösund — den plats, som bäst lämpar sig för större landstigningsföretag — samt den med generörandet av 1925 års försvarsordning inträdande försämringen såväl till kvantitet som kvalitet av öns lantstridskrafter äro åtgärder, som i hög grad äventyra öns försvar.
Generalstabschef ens skrivelse utmynnar i ett förslag, att proposition måtte avgivas till nästkommande års riksdag rörande stärkandet av öns försvar. Gotlands infanterikår föreslås skola erhålla samma styrka sam ett normalinfanteriregemmente på fastlandet. Den kontingent värnpliktiga från fastlandet, som vapenvas på Gotland, bör ökas till 500 man. Slutligen föreslås en utredning rörande ett befästande av Fårösund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *