Skolbråket i Alskog.

Kyrkoherden inger avskrifter med randanmärkningar.
Kyrkoherde Emil Delumiére i Garda har i dag på middagen till damkapitlet inkommit med begärda uppgifter rörande skolrådets förfarande vid upprätthållandet av lärarianetjänsten vid tillfälliga småskolan i Alskog 1922-1928. Kyrkoherden framlägger därvid avskrifter av de handlingar Doch protokoll, som finnas i ärendet, tillsammans 22 olika avskrifter. Sina svaromål på domkapitlets frågor har han framlagt genom kortfattade anmärkningar till de handlingar, som han finner tarva sådana.
Vi ha tagit del av de inkomna handlingarna och anföra här korthet åtskilliga av de detaljer, som synas pass vara i främsta rummet ägnade att belysa den föreliggande frågan:
Beträffande skolrådets åtgärder är 1923 framgår, att fröken Eva Myrén antogs, till e. o, lärarinna den 26 aug. att t. v. tjänstgöra under stundande läsår. Beträffande annonseringen meddelar kyrkoherden, att annons utskrevs och avsändes till Posttidningen någon dag under juli månad. Några tidningsexemplar hade icke sänts till pastorsexpeditionen. Genom Vikariebyrån i söktes likaledes ex. lärarinna, men utan något resultat.
Beträffande året 1924 meddelar kyrkoherden, att annonsorder utskrevs och avsändes enligt anteckning under april månad till Gumaelii annonsbyrå för införande i Post- och Inrikestidmngar 1 gång. I samband därmed meddelas, att då fr. Myrén den 31 maj 1924 valdes till e. o. lärarinna avses därmed att uppehålla undervisningen såsom vikarie för vakant e. o. tjänst.
Andra annonsen 1924 hade försenats genom annonsbyråns åtgörande. Statsbidrag erhölls för hela läsåret 1924. Under tiden 18-14 sept. 1924 var kyrkoherde Delumiére tjänstledig och ej skolrådets i Alskog ordförande.
Annons utfärdades och avsändes direkt till Post- och Inrikes tidningar redan under hösten 1924, för att någon om möjligt skulle reflektera på tjänsten redan för vårterminen 1925. Inga ansökningar inkommo. Två lärarinnor insände förfrågningar rörande bostad m. m.
Av protokollsutdragen synes framgå, att hemmansägaren Leo Jacobsson först hos fiolkskolinspektören gjort anmälan om Eva Myréns anställande som lärarinna, samt därefter gjort ny anmälan direkt till Skolöverstyrelsen. Skolrådet uttalar »sitt bestämda ogillande av klagandens obehörigs ingripande i skolrådets handläggande av slolärendena inom distriktet».
Vidare heter det i skolrådets yttrande över besvären: »Vad åter klaganden har att anföra om ett telefonsamtal mellan läraren Hj. Myrén och en sökande 1922, enl. inlaga, vill skolrådet nämna, att om en sökande hos skolrådet tar sin ansökan tillbaka, det icke tillkommer rådet att infordra bevis om orsaken till detta återtagande, utan att detta är sökandens frivilliga och privata angelägenhet».
Vidare framgår, att det skolrådssammanträde den 21 nov. 1925, där skolrådet beslöt att begära behörighet för fröken Myrén att tänstgöra som e. o. lärarinna sammankallats på skriftlig begäran av folkskolinspektör Linteman. Kyrkoherde Delumiére anmärker till protokollet från detta sammanträde, vilket förut publicerats, att av detta protakoll tydligt framgår att såväl skoltygade om fröken Myrens verkliga kompetens och förmåga att på ett tillfredsställande sätt uppehålla tjänsten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *