Rättegångs- och polissaker.

Ogifta Maria Jönsson, en i orten känd och ofta anlitad ”hjelparinna” hade under slutet af nästl. år äfven behagat utsträcka sin hjelpsamhet till botande af ögonsjukdom med den olyckliga påföljd att en patient, som henne i detta hänseende anlitat, till följe af hennes oriktiga behandling troligen blifver blind på det sjuka ögat, hvars åkomma ursprunligen lärer efter läkares intyg varit obetydlig och lätt botad om den blifvit ordentligen behandlad. I anledning af detta sitt tilltag ställdes Maria Jönsson under åtal och fäldes den 19 dennes att för qvacksalveri böta 50 daler till kronan.

Handlanden Carl Måhrbeck som af stadsfogden O. N. Hallgren varit under åtal ställd för oloflig bränvinsförsäljning, dervid han företrädesvis låtit s. k. ”salning” komma sig till last, blef genom utslag den 19 d:s af Rådstufvurätten förelagd att der han gitter, den 23 nästk. Mars med ed från åtalet sig värja.

Åkaren J. O. Quiberg, som natten till den 27 November sisa. år i rusigt tillstånd kört så öfverdådigt och vårdslöst att han å Mellangatan här i staden varit nära idverköra poliskonstapeln L. P. Engström, som dervid erhållit åtskilliga skrubbsår och blånader och hvars påhafda kläder vid tillfället sönderrifvits, fälldes måndagen den 19 d:s att för vårdslöst och öfverdådigt körande böta 30 rdr och för fylleri 10 rdr så ock ersätta Engström skadan å kläderna med skäligen ansedda 12 rdr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *