Få lärarnas nykterhetskurser inskränka på lästiden?

Skolöverstyrelsen förklarar sig i yttrande till k. m:t förhindraid tillstyrka ,bifall till av centralförbundet för nykterhetsundervisning gjorda, framställningar om inräknande i den årliga lästiden vid vissa folk- och småskolor inom Gotlands län av den tid, som undervisningen kan komma att inställas för lärarpersonalens deltagande i av centralförbundet planerade nykterhetskursen i Slite under år 1929. Överstyrelsen hänvisar endast till sitt principuttalande i frågan i januari 1923, i vilket överstyrelsen påpekade, att vid organiserandet av fortbildningskurser för lärare borde iakttagas, att den för skolans lärjungar bestämda undervisningstiden icke finge minskas, och att någon åtskillnad, därvid icke gores mellan olika slags kurser.
H. B. påpekar emellertid, att k. m:t hittills vid flera tillfällen trots överstyrelsens avstyrkande lämnat det begärda medgivandet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *