Från landsbygden. Sanda.

SANDA, den 13 nov.
Skördefest var fredagens den 9 nov. anordnad, i härvarande skola. Efter en kort betraktelse av kyrkoherde Carlson vidtog under densammes ledning försäljning av de åkrars och trägens alster, som skänkts till festen. Offerviljan var glädjande stor hos den talrikt församlade memigheten. Aftonens behållning — omkr. 400 kr. — kommer att fördelas mellan Svenska Kyrkans mission och Evangeliska Fosterlandstiftelsens mission.
Församlingsvecka. Förste veckan av instundande adventstid kommer i likhet med vad i fjol var fallet här i pastorartet att högtidlighållas såsom s. k. församlingsvecka. Uppbyggelsestunder, varvid olika för kristendomslivet betydelsefulla ämnen behandlas, komma att dagligen amordnas på olika håll i pastoratet. Ett flertal präster och lekmän hava utlovat medverkan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 November 1928
Nr 268

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *