Från landsbygden.

Gerum, 26 Sept.
Hemsekretsens höstmöte hölls härstädes i går och var jämte af församlingens kyrkoherde och skolråd besökt af kretsens samtlige medlemmar. Efter bön och välkomsthelsning af ordför. höll hr Vinberg lektion öfver menniskokroppen. Under kritiken som derpå följde framhölls bland annat att i förberedelsen målet kunde vinnas och det kanske bättre genom att oftare framställa frågor än genom att föredraga längre stycken, hvarigenom barnens uppmärksamhet slappas — ty de kunna ej följa med, och så fås af barnen färre svar vid repetitionen eller upphörandet.
Sedan ett par sånger efter Mallings taktoch tonbeteckning afejungits, ett besök i den lilla kyrkan gjorts och middagesrast hållits företogs till behandling frågan om tukten i skolan, som genom ett slags föredrag inleddes af hr Olson. I diskussionen i denna fråga, i hvilken hrr Fredin, Olson Söderberg m. fl. deltogo, framhölls behofvet af föräldramöten för att dermed närma hem och skola, tidsandan och , många hems slapphet för hvilka läraren står vanmäktig, faran för att blifva martyrer, hvarpå gafs exempel: HEa lärares lön sänktes ett år från 700 till 600 kronor och hvarför? Jo, derför att han uppenbarat en gosses last som väckte emot gosseas fader storm och ovilja. Nu är att märka att denne var son af en mera framskjuten rik församlingsmedlem, — Denna fråga om tukten, hvarpå hela skolan står eller faller, och som långt ifrån bann afelutas, skall vid nästa möte, som hålles i Levide näeta år, fortsättas, då en afdelning af sedlighetsfrågan skall behandlas nämligen uppfostran till lydnad och sanningskärlek. Vid samma tillfälle håller hr Cederlund lektion i Decimalbråk i st. f. satslösning och bebandlas frågan: Hvilken skrifmetod är bäst?
Sedan mötet på öfligt sätt afslutats reste vid 7-tiden hvar och en till sitt hem.

Mellersta Gotland, 26 Sept.
Jorden har hittills varit ytterst torr, tills förliden natt emellan kl 10—11 ett välgörande regn föll. I dag har luften ock varit blidare, hvarför brasan i qväll kunnat inbesparas.

Rågen å lerjord ser icke alls lofvande ut. Men å sandmylla deremot tyckes det blifva väl mycket brodd, särdeles om hösten, som man vill hopp:s, ännu förblifver mild. Å lerjorden har säden lidit både af mask och torka.

Hvetet, mycket jämt uppkommet artar sig rätt bra.

Potatisupptagningen har ej, till följd af annat nödvändigt arbete, tagit någon större fart, hvarför beskaffonheten af denna produkt heller ännu kan tillförlitligt bedömas. Bäst vore att ej något vidare uppskof gjordes vid detta arbete, ty gifvet är, att ju längre potatisen ligger iden allt mer tillpackade jorden, ju mera tar rötan öfverhand, särdeles som regntiden snart infaller.
Alla söckendagar gå riktiga karavaner med sädlass at alla slag åt staden. Litet försigtighet med försäljningen borde kanske jordbrukare iakttaga: man känner ej ännu nästa års skörd, för att ej nämna en annan omständighet som är lätt tänkbar.

Slite, 27 Sept.
Stortorgdagen å Slite i lördags var, tack vare det vackra vädret, talrikt besökt. Kreaturstillförseln var jämförelsevis ringa i år: ett tjugntal hästar samt ungefär lika många oxar och kor, de allra flesta vid godt hull. Köplusten tycktes ock vara ringa; en häst såldes för 165 en annan till 125, en tre månader gammal unghäst till 50 kr. o. 8. Vv. För oxar begärdes ända till 300 kr. paret, docx såldas en oxe till 180 kr.; kor för hvilka begärdes från 45—90 kr., såldes för 50 till 60 kr. Smågrisar hade strykande åtgång. Glädjande var att se den lifliga rörelse som rådde vid magasinerna, der ganska mycket med landtmannavaror afyttrades. Att s. k. marknadsnöjen äfven voro att bjuda på faller af sig sjelft. Såsom vanligt föreföll ej någon nämnvärd oordning; blott en enda bråkmakare måste omhändertagas af vederbörande ordningsman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *