Med anledning av valet till riksdagens

andra kammare den, 15 nästa september tillkännagives härmed, att inom Visby stad må såsom vittnen vid anordnande av valsedelsförsäjndelse, som omförmäles i 71 § i lagen om val till riksdagen den 29 november 1920, anlitas — förutom det av magistraten förordnade vittnet, under tiden 20 augusti-5 september t. f. stadisfiskalen Sven Hultman och under tiden därefter stadsfiskalen Wilhelm Remén, vilka träffas å stadsfiskalsexpeditionen sockendagar utom Måndagar kl. 10-12 f. m. — nedannämnda personer, nämligen:
av väljare, som utövar militärtjänst vid Kungl. Gotlands infanterikår, kaptenen Helge Snöbohm, vilken träffas å kårexpeditionen å Visborgs slätt sockendagar kl. 8,30-16;
av väljare, som utövar militärtjänst vid Kungl. Gotlands artillerikår, kaptenen E. E. Malmgren, som under tiden 20-29 augusti träffas vid kitrenL: skjutfält i Tofta (telefon 321 a) och under tiden därefter å kårens expedition i Visby (telefon 397);
av väljare, om utövar sjömasyrket, sjömanshusombudsmannen, som träffa i sin expedition i tullhuset vardagar kl. 11 f. m.-3 e. m,;
av väljare, Dom tillhär totaväsendet, lotsförmannen i Visby, adress Visborgsgatan.
Nödiga kuvert finnu att tillgå hos förenämnda vittnen å ovan angivna ställen.
I samband härmed erinras därom, att valsedlelsförsändelse av ifrågavarande slag får användas endast i det fall, då, enligt vad vid tiden för försändelsens anordnande kan tagas för visst, hinder för väljarens personliga inställelse vid valförrättningen, möter på grund därav, att yrkets eller tjänstens utövning betingar hans vistelse utom valdistriktet den dag, då valet äger rum, ävensom att i dan försändelse ej. må anordnas tidigare ån den 20 augusti eller i något fall senare än å valdagen.
Visby den 18 augusti 1928.
Magistraten.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *