Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 6 aug.
Väte sockenförenings av Bondeförbundet årsmöte hölls i går kl. .3 e. m. hos hem,-äg J. N. Olofsson, Magnuse. Mötet, som hölls ute i det fria i den vackra terrängen på gården invin manbyggnaden — var rätt talrikt besökt, mest av föreningsmedlemmar. För att giva mötet en festlig prägel hade inbjudits riksdagsman Th. Gardell, Näs, som föredragshållarel, varjämte även riksdagsman Arv. Gardell hedrade mötet med sin närvaro.
Mötet öppnades med hälsningstal av förena ordf., varefter förhandlingarna vidtogo. Till ordf. för dagen utsågs fören.-ordf. Karl Olofsson, Magnuse, med M. P. Nilsson, Kvie, till sekreterare.
Först upplästes föreningens räkenskaper för det gångna året och beviljades ansvarsfrihet för styrelsen. Vad företaget val av styrelse omvaldes samtliga styrelseledamöter, utom Osa. Peterson, Gräne, som avflyttat från församlingen. I hans ställe invaldes Johs Olofsson, Gullarve. Även styrelsesuppleanterna omvaldes. Till ombud vid förbundsstämman omvaldes Alvin ,Ahlberg, Juves, med EDnr. Vettergren, Gräne, som supppleant. Revisorerna omvaldes likaledes, varefter några organisationsfrågor behandlades.
Efter föreningsangelägenheternas behandling bjödos de närvarande på kaffe, varefter riksdagsman Th. Gardell höll föredra, däri han orienterade sina åhörare i en del riksdagsfrågor, såsom tullfrågan, vägskattefrågan, frågan om utförselbevisen, kommunalskattefrågan o. s. v. och framhölls särsk. därvid bondeförbundarnas syn på frågorna, deras önskemål för framtiden m. m. Det intressanta föredraget renderade tal. en kraftig applåd, varjämte han muntligen avtackades å förenas vägnar av sekreteraren. Härefter talade hr K. Albrektsson från Halland, som tillfälligt vistades här. Han talade först vackra ord om Gotland, särskilt de vackra lövängarna, och berättade sedan något om sin egen hembygd. Ville att jordbrukarungdomen här som i Halland, mera skulle sammansluta sig i föreningar, och föreslog sist ett 4faldigt leve för Sverige och dess bondestam, vilket av publiken kraftigt besvarades. Sist avtackades det gästfria vårdfolket av sekreteraren, och så var mötet ett vackert minne.
Att föreningsordf. lägger stor vikt vid »bisaker», fingo de närvarande erfara, genom att de bjödos nu och då förfriska sig med gott mjöd, som härmed tacksamt erkännes av
En deltagare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1928
N:r 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *