Gotlandsfurirernas egnahemslån.

Förslag till kungörelse nu framlagt.
Stockholm den 2. (H. B.) Statens egnahemsstyrelse har nu till k. m:t överlämnat förslag till kungörelse med särskilda föreskrifter rörande utlämnande av egnahemslån till beställningshavare på resestat för furir er vid Gotlands trupper.
Enligt detsamma skulle lägets hushållningssällskap utan hinder av k. kungörelsen den 8 juni i år ha att till dylika beställningshavare utlämna egnahemslån för inköp jämväl av bebyggd fastighet. Vid utbyte av fastighet i enlighet med förordningen den 18 juli i år bör nytt egnahemslån utlänmas för förvärv av den nya fastigheten. Uppsägning av egnahemslån, som utlämms, skulle under inga omständigheter ske utan att militärbefälhavaren på Gotland därom i förväg underrättas. För egnahemslånerörelsen erforderliga egnahemastatslån och premielåneanslag begäras och redovisas av hushållningssällskapet särskilt för sig vid sidan av, men efter samma bestämmelser, som gulla för sällskapets länee verksamhet i övrigt. Vid utlämnande av egnahemslån till beställningshavare skulle i övrigt de för den statsunderstödda egnahemslåneverksamheten i allmänhet gällande villkor och bestämmelser, i den mån de ej strida mot vad som nu stadgas, länkis till efterrättelse.
Kungörelsen föreslås träda i kraft den 1 sept.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Augusti 1928
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *