Från landsbygden.

Nordvestra Gotland, 30 Jan.
Stenkyrketjufvarne ha återigen varit framme, och snart ö’vergår det väl till vana att operera hvar natt, då ja aptiten växer medan man äter.
I måndags morgon vid tretiden, då en dräng å Sorby skulle gå ut att fodra hästarna och för den skull begifvit sig upp på stallskullen, fick han höra buller från kofoderskullea, der tju’varne på riktigt vötmarér som bäst höllo på. Nu blefvo de skrämda och satte i väg, och innan man hann förfölja dem hade de gjort sig osynliga i mörkret. Detta är tredje gången samma lsnåtbrukare hemsöktsaf dem.
Visitation har med eget medgitvande hållits hos en person. TIatet resultat vans. Den visiterade ämnar nu processa med visitator om befogenheten af tillvägagåendet.

Angående hästköttstölden, hvars första akt vi omnämde före ju!, kommer andra akten att utspelas vid Alleqvia 10 Februari. Den bostulne har nämligen till flere personer namngifvit en hemmansägare för denna stöld. Nu är han stämd för grof ärekränkning och utom allt annat är begärdt 100 kronor för den skada kärandens goda namn och rykte härigenom lidit.
I ett annat mål, ändå mera kränkande, kommer ock antagligen stämning att ske mot den brottsliga parten. I allmänhet är man mycket begifven på att »smita ihop» hvad som helst, om ock det saknar minsta spår till sanning.
Återigen medan detta skrifves, ingår underrättelse, att i tisdags afton i skymningen stallsdörrsnyckeln hos omnämda landtbrukare i Sorby bortstals, Förändras ej uu låset, är klart att tjafvarne snart »helsa på».
I Hangvar har stöld skett af fläsk och hos en fattig stackare i Veskinde af ett lefvarde får.

Kollision på landbacken. Då å der s. k. kommunikationsvägen i tisdags en mausperson kom seglande för en stör med Stenkyrkehuks fyr pejlad i NNV 1/2 mil V och gissad dis:ans 1/2 mil (enligt landbacksnavigation) mötte han en annan, till hvilken han menskligt att döma borde haft ett godt öga. Den förra seglade i dimma, hårådt lastad, den senare var ej ens barlastad och hade i alla händelser ej epritvaror på köln. Autingen begagnades en modern mistsiréa eller ock missvisade endercs eller bägges kompass, ty en kollision skedde med följd, att den i dimma seglande måste med stort hål i galjonen bogseras till närmaste gård och dagen derpå begifva sig till staden för att halas upp på slip hos doktorn.
Sedan vederbörande besigtning skett, komma väl bägge att träffas igen i samma farvatten, liggande för »lika halsar» samt samma destinationsort Alleqvia.

En stackars enka höll före jul på att mista sin fiicka genom nervfeber, som dock slutligen blef häfd. Nu ligger hon sjelf mycket betänkligt sjuk såsom det vill synas i influensa, och emedan hon varit oförmögen att på sista tiden förtjena något, gick hennes enda ko under klubban i tisdags, derför att intet foder fans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *