Från landsbygden. Buttle.

BUTTLE, 21 maj.
Kvartalkonferens hölls i härv. metodistkapell i går afton under god tillslutning. Sedan sången nr 165 i metodisternas psalmbok först sjungits unisont höll pastor Vagnsson en god och kraftig predikan utgående från pingstdagens texter. Efter predikans slut firade församlingen H. H. N. Efter mötets slut vidtog konferensen. Distriktf. Vagnsson ledde förhandlingarna med hr E. Larsson, Guldrupe, som sekreterare. Under konferensen förekom val av ombud till årskonferensen, val av skaffare, stindagsskolledare m. m. inom församlingarna. Nästs kvartalsmöte kommer att hållas på Ljugarn. För täckande av verksamhetens omkostnader skall på varje plats anordnas en fest eller insamling.
Av årsberättelsen framgick att verksamheten i sin helhet varit god. Distriktet räknar i medlemsantal 104 st. Församlingar finnas pi 9 platser men predikoverksamheten bedrives på 14 platser. Någon epwortsförening finnes ännu ej, men däremot en juniorförening i Burgsvik. I Buttle har söndagsskolan uppdelats på två platser i stället förr en förut.
Sedan nu de sedvanliga församlingsärendena avhandlats och platserna mom de olika församlingarna blivit tillsatta intogos tvänne unga som medlemmar i metodistkyrkan. En god avslutning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *