Från landsbygden. Slite.

SLITE, 15 maj.
Slite konsumtionsförening höll i söndags sitt årsmöte varvid styrelse- och revisionsberättelserna föredragos och godkändes, varjämte ansvarsfrihet beviljades för 1922 års förvaltning.
Av den avgående styrelsen återvaldes förman Olav Larsson samt nyvaldes brännmäst. Fr. Jakobsson och mekaniker Erik Jakobsson, de sistnämda efter ing. F. Bergström oeh verkm. W. Nilsson, som avsagt sig uppdragen. Suppleanter blev arb. G. Melin och brännmäst. E. Tellman. Till revisorer valdes verkm. Andersson och maskinmäst. C. A. Claësson, med maskinist John Olaësson och verkmäst. W. Nilsson som suppleanter.

Olyckshändelse i arbetet.
Vid kollosningsarbete å i hamnen liggande ångaren Themis, kapt. Ljunggren, inträffade idag på förmiddagen en beklaglig olyckshändelse som för en tid framåt försatte tvänne arbetare i förvärvsodugligt skick. Kaltunnor från rummet råkade nämligen så kraftigt törna mot ställningen så att denna brast och landgångarna, på vilka fyra arbetare befunno sig, från betydlig höja störtade ned på däck, varvid tvänna personer, Artur Nyman och Herbert Ganström, svårt skadade sig. N. forslades omedelbart pr bil till länslasarettet och G. som skadade rygg och veka livet transporterades till sitt hem. Läkaren här på platsen gav den första värden. På lasarettet upplyser man dess bättre om, att N:s skadar ej äro allvarliga.

Silverbröllop
har idag firats av målaremästaren Emil Othberg härstädes och hans maka, född Gezelius. Silverbröllopsparet har under dagens lopp fått mottaga hjärtliga hyllningar från släkt och vänkrets.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 Maj 1923
N:r 112

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *