Rättegångs- o. polissaker

Norra häradsrätten.
(Vårtingets femte sammanträde. Ordf. ord. domhavanden.)
I vattenavledningstvisten
mellan C. P. Jakobsson, Bjers, och sex andra delägare i ett vattenavledningsföretag inom Guldrupe socken resolverade rätten, att felaktig besvärshänvisning givits av lantbruksingenjören, då målet bör behandlas icke av häradsrätten utan av vattendomstol, dit målet av rätten förvisades. Målet förklarades vara i laga tid anhängiggjort. Svarandenas inställelse av rätten skall ersättas med sammanlagt 290 kr., som skall gäldas av företaget i sin helhet, men förskjutas av käranden.

Förskingring av jordbruksredskap
har slaktaren Henrik Myrdahl i Vänge gjort sig skyldig till. Han hade nämligen på avbetalningskontrakt med hyresrätt inköpt kultivator från firman Kullberg & C:o i Katrineholm, men avhänt sig redskapet ifråga, sedan han avbetalat endast 60 kr. på det överenskomna priset 350 kr. Säljaren har nu angivit saken till åtal och allm. åklagaren yrkade ansvar för förskingring samt såsom ombud för målsägaren ersättningsskyldighet.
Svar. erkände utan vidare förseelsen, och åklagaren upplyste, att förmildrande omständigheter förelågo i målet, ???denstund kultivatorn ifråga under svar:s frånvaro från hemmet frånhänts honom av en fordringsägare. Svar. har dock senare förklarat sig nöjd med dennas handlingssätt och icke velat bråka om saken.
Utslag meddelas mästa sammanträde.

En hingstteckning med efterspel.
Bäls gilles hingstförening hade instämt en lantbrukare i Vallstena med yrkande om att denna måtte förklaras skyldig att vid tvång av utmätning utgiva 100 kr. på en andel, som han tecknat i föreningen.
Svar. medgav, att han skrivit sitt namn på teckningslistan till medlemskap vid föreningens bildande i jan. månad i år. Redan påföljande dag hade han emellertid ångrat sig, och för initiativtagaren till teckningen återkallat sitt namn i vittnens närvaro. Ett vittne intygade detta och ävenså, att föreningsambudet då förklarat att det hela vore en försöksteckning och icke lagligen bindande. Under den till länsstyrelsen ingivna stiftelsehandlingen hade svar:s namn sedan icke heller föreningen instämt honom för utbekommande av den del av medlemsavgiften, som skulle kontant erläggas. Svar. uppgav, att han hade många kamrater, som på samma sätt icke fullföljt sin anteckning till medlemskap och att han därför endast av föreningen utvalts till försöksobjekt för utrönande av huruvida avgift under sådana förhållanden kan indrivas. Målet uppsköts på svar:s begäran.

Den skjutna hunden.
I målet mellan K. Nordahl, Austers i Hangvar, och B. Nelson, Ihre, om ersättningskrav för Nordahls av Nelson skjutna hund hördes denna gång tvänne vittnen från kärandesidan. Dessa skulle höras om hundens värde. Som bekant har käranden yrkat ett skadestånd av 500 kr. Ett av vittnena hade försålt hunden till Nordahl för en summa av 50 Kr., men ansåg att hunden vid denna tid varit värd 125 á 150 kr. Hunden hade varit fri från olater, och då vittnet jagat å marker, där får gingo å bete, hade hunden icke brytt sig om dessa. Ett annat vittne kände också hunden från denna tid uppskatter dess värde till 300 kr.
Gentemot vitnesmålen anfördes, att om hunden betingat ett pris av 50 kr., då han vore fri från alla olater, så hade hans värde sjunkit i hög grad sedan han kommit i Nordahls ägo. Kär. ade icke övat tillsyn över hunden, utan låtit denne taga sig ovanorna att riva får samt ströva hur som helst i skogen, vilket blivit tillfullo klarlagt genom ett föregående mål, där käranden bötfällts härför. Under sådana förhållanden vore hunden värdelös. Även med hänsyn till de sjunkande konjunkturerna måste hundens värde hava sjunkit.
Från kärandesidan påpekades, att hundens värde blivit höjt genom prisbelöningen vid utställningen, vilket svar. bestred. Svar. begärde uppskov till sjätte sammanträdet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Maj 1923
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *