Från landsbygden.

Levide, 31 Dec.
Levide mejeri,
inrättadt enligt agronomen Kihlbergs försiag, är nu färdigt att börja sin verksamhet vid nästa års ingång med uppköp af mjölk.
Sjelfva bygnaden af trä, inköpt af Herta salteribolag för 500 kronor, är belägen vid den s. k, Korsgatan och strax bredvid Skinnarfve å. Mejeriet är försedt med separator, äfvensom qvarn för sammanmalning.
Hvad beträffar det tilltänkta mejeriet i Ejsta pastorat, hvartill inalles sjuttiofem aktier under förliden sommar blefvo tecknade, lär detta icke komma till stånd, enär aktietecknarne finna sin fördel uti att sälja sin mjölk till Levidebolaget, hvilket åter å sin sida räknar som fördel, att ju mera mjölk som kan få köpas, desto bättre. Många af Ejsta pastorats jordbrukare hafva icke mer än en half mil till Levide, men för att aflemua mejerialstren å Hemse-station, är väglängden omkring två mil.

Vamlingbo, 31 Dec.
Ordinarie kommunalstämman
med denna församling hölls 28 dennes, och var besökt af närmare ett hundratal stämmoledamöter. Till ordförande i stämman för 4 år utsågs hemmansägaren Olof Nilsson, Bjerges; i nämden och fattigvårdsstyrelsen hemmansägaren Lars Nilsson, Simunde. Dessa båda senare befattningar ha i närmare 20 år gemensamt handhafts af den nu afgående ordföranden, hemmansägaren N. L. Olsson, Nora. Ledamöter i kreatursförsäkringsnämden, blefvo utom de bägge nyvalde ordförandena, hemmansägarne Lara Andersson, Augstens, och Paul Olsson, Tuna.

Hårdt pröfvad
är i sanning en person, förre kronobåtsmarnen Jakob Frisk från denna socken, hvilken under flere års tid varit fängslad vid sängen, till följd af ett fall ombord å ett fartyg. Föt terna äro helt och hållet förlamade för den ännu icke 30-årige mannen, så att han är urståndsatt att utan andras biträde flytta sig från en plats till en antan, hvartill äfven sällat sig flere svårigheter. På sista tiden, då sjukdomen det medgifvit, har den stackars krymplingen sysselsatt sig med något handarbete, sittande i sängen, såsom t. ex. nätbindning o. d, för att dermed förkorta tiden.

I lifsfara på sjön
var en person ifrån trakten för någon tid sedan, då han befann sig på jagt efter sjöfågel.
Då vår jägare, som hade skjutit några fåglar i en liten vak å den isbelagda sjön, skulle fatta sitt byte vid vakens kant, brast den svaga isen och han störtade i det öfver 2 famnar djupa vattnet. Ingen menniska fans i närheten till hjelp åt den nödstälde, hvilken dock omsider lyckades uppnå den fasta iskanten; men då brast isen framför honom när han skulle äntra sig upp. Ett nytt försök gjordes, med samma olyckliga resultat. Krafterna började nu aftaga för den i nöd stadde, men kärleken till lifvet stärkte dem ånyo. Ett tredje försök gjordes och detta aflopp lyckligt, så att han då isen ånyo nåddes fick krafla sig upp, varsamt och försigtigt, och sedan krypande på alla fyra ötver det falska istäcket, uppnå land. Genomvåt och utmattad som han var, bar det nu i väg mot hemmet i den bitande kölden.

Lärbro, 29 Dec.
»Nu ha vi jal igen och julen räcker intill påska» …. brukar uugdomen sjunga vid en af sina lekar; julen, ungdomens och isynnerhet barnens högtid, är förliden, ett minne bloit. För en del personer, lyckans skötebarn, räcker julen, åtminstone dess firande, intill påsken; men för arbetaren och de fattige är denna högtid ej lårg ; brödbekymmer m. m. tvinga dem allt för snart in i hvardagslifvets bestyr och besvärligheter, I, som nu idessa dagar resen från det ena gästabudet till det andra, tänken något litet på Edra fattiga medmenniskor, bopsamlen till dem något af Edert öfverflöd, och I skolen för visso känna en sannare glädje dervid än vid tömmandet af det ena glaset efter det andra.
Högtidligt var dat här på landsbygden julmorgonen, då folket vid klockors och bjällrors klang den arla morgonstunden skyndade sig till templet att der vid Jjusens matta flämtande höra »Si i dag är dig födt» o. s. v. Huru tindrade ej barnens ögon vid åsynen af det vackra templet och den granna presten, Med lif och lust instämde församlingen i orgelns toner. Ja, julen är en uppryckande högtid; denna dag äro alltid kyrkorna fullsatta med andäktiga åhörare, då det kanske andra kyrkodagar der knappast finnes tiondedelen af dem.
Så var det andra dag jul i en viss församling en person kommen, då presten anlände.
I en annan närgränsande socxen var presten borta, då folket i rätt tid anlände, han kom först efcer ett par timmar. Orsaken var ett misstag af tillkännagifvandet om tiden för gudstjenstens början. Häraf kan man se, att t. o. m. höga vederbörande kunna komma bort sig af all julglädje. Menskligt atttela, gudomligt att förlåta, då det hände en ytterst punktlig person,
Rätt mycket snö har fallit i dessa dagar, och folket har dertör haft fullt göra att hålla vägarne öppna; men ätt skotta snön såsom på vissa vägar har skett, är mycket illa, i det att snön fått ligga qvar 1/4 till 1/2 alns djup; detta förorsakar lätt vältning af de vägfarandes åkdon, då snön med detta djup & ena sidan af vägen är fast och å den andra lös.
Då detta läses ha vi ingått i ett nytt år och gå okända öden till mötes. 87 är ett minne blott. Det kan derför ej vara ur vägen blicka tillbaka och låta det gåvgna årets händelser passera revy för våra »blickar». Jag, såsom brefskritvare till en tidning, vill för min del framdra de allra vigtigaste händelser, som timat i min närhet t. ex. i Lärbro under det gamla året.
Förutom hvad som förut blifvit meddeladt såsom olycksbändelser, inträffade fall af sinnesrubbning, biskopsvisitationen m. m., har det i fjor anlagda mejeriet vid Augelbos uppbört att vara till. På kommunalstämma i Mars blef bestämdt att för hvart tiotal af dödade kråkor skulle af hundskatten (5 kr. för hund) 1 kr. utgå; att Lärbro fattiggård ånyo skulle utarrenderats på en tid af 6 år samt i håf eller på annat sätt vid julen influtna gåfvor genom fattigvårdsstyrelsens försorg skulle fördelas bland de fattiga (detta har ock skett).
Lärbro kommuns utgift- och inkomststat för år 1888 ter sig sålunda:

350 kr. utdebiteras dessutom till bygnadskassan efter förordningen af 1 Maj 1885.
Medlemmarnes antal vid Lärbro i kreaturs bolaget är 15. Försäkringsvämden utgöres af K. Gardell, ordf. (omvald), O. P. Ringbom (omvald), Å. Westöö (nyvald) och D. Wistrand (nyvald).
Förutom ofvannämda vid ordinarie kommunalstämman i dag förrättade val, omnämner jag blott: till kommunalstämmans ordf. efter K. Evström, Angelbos, utsågs D. Wistrand, Kejlungs, och till föreståndare för sockenmagasinet efter O. Björkegren, Angelbos, K. Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *