Genom exekutiv auktion,

som inför Öfverexekutor här å rådhuset förrätas fredagen den 25 nästa Maj klockan 1 e. m., kommer att till försäljning utbjudas förre landtbrukaren Axel Åkermans fastighet n:r 9 i Strandrotens fjärde kvarter här i staden.
Å fastigheten äro uppförda följande byggnader:
1:o) Boningshus af sten under papptak, inredt å nedra bottnen; till en lägenhet om tre rum och ett litet kallrum jämte kök samt å öfra bottnen till en lägenhet om två rum med kök, skafferi och fyra garderober;
2:o) Uthus af trå under papptak, afdeladt till två vedbodar, en mangelbod och ett afträde.
Taket å boningshuset är bristfälligt, men i öfrigt är byggnaden i jämförelsevis galt stånd; uthuset är ganska förfallet.
Egendomen har saluvärderats till 9,000 kronor och är bevillningstaxerad till 10,000 kronor.
Den som har fordran, hvarför egendomen häftar eller för hvilken han eljest eger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, eger att därvid bevaka sin rätt.
Visby rådhus den 3 April 1923.
Hjalm. Torpadie,
Öfverexekutor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *