Gotlands Allehandas tredje stafettlöpning.

Stor tillslutning väntas.
Vi voro förra söndagen i tillfälle att ute på landsbygden förhöra oss om intresset för årets stafettlöpningar. Intrycket var helt enkelt överväldigande. Överallt voro pojkar och flickor eld och lågor för saken. På en del håll saknas dock ledare, villiga att åtaga sig den föga svåra men desto tacksammare uppgiften att hjälpa de unga. Dock är det vår övertygelse, att den som rätt fattat innebörden av vår ide, ej med gott samvete kan undandraga sig att —— var och en i sin stad — bidraga till att förverkliga densamma.

Tävlingens närmaste mål
är nämligen att på Gotland höja intresset för stärkande kroppsövningar och friluftsliv genom att årligen samla hela öns ungdom till tävlingar i kappspringning, den enklaste och naturligaste av alla idrotter. Men ytterst syfta vi vida längre. Strängt taget är idrotten i och far sig inget måL Den är endast ett medel. Det slutliga målet är att skapa ett — andligt och kroppsligt — starkt släkte. Med det målet för ögonen måste det stå klart för var och en vad hans plikt tillkommer.

Särskilda bestämmelser.
Varje förening, skala etc. äger anmäla obegränsat antallag. Ingen får löpa mera än en gång och för mer än ett lag. Skulle hinder uppstå för någon löpare att starta på bestämt ställe, utan att reserv hinner insättas, må närmast föregående löpare fortsätta med stafetten till nästa växling.
För varje lag utses en ledare. Ledare ansvarar för löparmes utplacering på rätt plats.
Varje löpare erhåller vid starten en nummerlapp, som placeras på bröstet och återlämnas vid ankomsten till resp. mål.
Varje lag erhåller en med lagets nummer märkt stafett, vilken ovillkorligen måste medföras från start till mål. Vid växlingen måste stafetten överlämnas från hand till hand och får icke kastas mellan löparna. Växlingen skall ske inom ett område av högst 10 meter på vardera sidan om startlinjen. Brott mot dessa bestämmelser medföra uteslutning ur tävlingen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *