Nytt bilreglemente för Visby stad.

Taxametersystem införes.
K. b. har nu faststållt ev magistraten upprättat reglemente för den yrkesmässigt bedrivna automobiltrafiken i Visby med omnejd.
Av detta inhämtas bl. a. att efter vederbörligt tillstånd varje i tjänstgöring varande automobil skall vara försedd med väglängdmätare samt i förbindelse med denna en stående metallskylt, å vilken på båda sidor finnes målat på röd botten med vita bokstäver ordet »Ledig». Vidare skall vid väglängdmätarem vara fästat ett anslag upptagande gällande taxor med upplysning om villkoren för deras tilllämpning. Då nuto nobilen blivit för körning upptagen skall föraren genast efter det den åkande tagit plats däri nedfälla metallskylten med påskriften »Ledig». Särskilt av poliskommissarien tilldelat tjänstgöringstecken skall av föraren under tjänstgöring bäras å huvudbonaden. Autioanobiltörara skall vidare under tjänstgöringen vara iklädd rock och huvudbonad samt, där så erfordras, kappa, allt av fastställd modell. Föraren skall städse vara nykter och påpasslig samt bemöta allmänheten med hövlighet. Det är förare förbjudet att vid förande av auto-mobil röka tobak. Automobilförare är förbjuden att färdas omkring på gator eller andra allmänna platser för att söka erhålla körning, och att genom tillbal eller åtbörder erbjuda körning är ävenledes förbjudet Under tiden från kl. 10 e. m4 till 7 f. m. skall föraren köra med så stor försiktighet och aktsamhet att signalering i största möjliga mån kan inskränkas. På ställen varest i allmänhet eller av särskild anledning stor körtrafik äger rum, såsom vid järnvägsstationer, förlustelselo-kaler m. m., Mr automobilförare för uppgörelse ej stanna omedelbart framför ingången eller så att tillträdet till denna hindras eller försvåras. Beträffande automobilstationer anvisar magistraten den eller de allmänna platser som få användas till bilstationer, och poliskommissarien bestämmer antalet automobiler som få uppställas A varje station. När automobil finnes i station eller tillfällig hållplats får fö-i raren icke vägra verkställa körning till plats belägen inom ifrågavarande taxeområde. Körning må dock förvägras osnyggt klädda eller av starka drycker synbarligen överlastade personer utom i de fall då bilen anlitas av polisman för sådana personers fortskaffande. Med smittosam sjukdom behäftade personer få ej upptagas i för allmänhetens betjänande avsedd automobil; ej heller är det tillåtet att i sådant åkdon transportera lik. Tillståndshavare är skyldig att på anmodan efter gällande taxa fortskaffa personer inom Visby stads område samt utom detta till eller från nedannämde och mellanliggande platser, nämligen Snäckgärdsbaden, Skälsö, Österby (till halvmilsstolpen), Allekvia, Jakobsberg, Djupkvior, Vible och Högklint, till de sistnämda platserna under förutsättning att vägen blir upplåten för allmän trafik.

Den nya taxan
för beferdran av personer och gods i yrkesmässig automobiltrafik inom Visby stad och dess närmaste omnejd upptar som grundavgift, oberoende av antal resande och tid på dygnet eller året, 1 kr. för varje färd, varjämte för varje helt eller delvis tillryggalagd kilometer utöver grundavgiften skall erläggas en kilometeravgift enligt följande grunder: Sommartaxa (avseende tiden fr. o. m. den 1 maj t. o. m. den 30 september, vid körning med tyngre bil, vägande över 900 kg.) taxa I för befordran av 1-2 personer kr. 0: 60 pr km. taxa II för befordran av 3—4 pers. 0:80 pr km., taxa III för 5 eller flera personer 1: — pr km.; vid körning med lättare automobil vägande högst 900 kg. taxa I för befordran av 1-2 personer 0: 50 pr km. och taxa II för befordran av 3-4 pers. 0:60. Vintertaxa (avseende tiden fr. o. m. den 1 oktober t. o. m. den 30 april med tyngre bil) taxa I 0: 75 pr km., II 1:-, III 1: 20 och med lättare bil taxa I 0: 60, taxa II 0: 75. Vid färd nattetid (kl. 11. e. m. —6 f. m.) erlägges ytterligare 20 proc. av totala avgiften, beräknad enligt ovan angivna grunder. Beträffande barnavgifterna föreslås att barn under 3 år skall äga medfölja utan särskild avgift. Två barn i åldern mellan 3-12 år räknas såsom en person. Gods må end. förslaget utan avgift medtagas intill en vikt av 20 kg. och för varje påbörjat 20-tal kg. utöver de första avgiftsfria erlägges avgift såsom för en person Fiös väntning utgår betalning: a) före resans anträdande 15 mim utan avgift; för varje överskjutande tidsperiod av 15 min. en kr.; b) under resa får göras uppehåll utan avgift lika många minuter som antal km. för vilka betalning erlägges; c) för överskjutande väntetid erlägges en avgift av en kr. för varje påbörjag tid av 15 min För rekvirerad bils färd till beställningsplatsen utgår avgift efter lägsta taxa och användes ej bilen för återresa erlägges ingen avgift för densammas hemförande. Vid återresa utgår avgiften med 25 proc. av den taxa, som tillämpas vid enkel färd den tid på dygnet då återresan sker. Då eekvirerad automobil icke begagnas betalas enligt lägsta taxa för det antal km. som bilen kört från sin hållstation, ävensom för väntetid.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *