Flickor i läroverkets gymnasium.

I en till stadsfullmäktige ingiven motion hemställa, hrr Carl Bolin, Carl E. Ekman och F. J. Gerdén, att stadsfullmäktige ville ingå till K. M:t med ansökan om rätt för Visby allmänna läroverk att mottaga kvinnlig ungdom å gymnisiavdelningen för att där kunna avlägga studentexamen.
I motiveringen till nämda hemställan framhålla motionärerna, att fördelarna för Gotland och särskilt för Visby, att studiebegåvade flickor här kunna få avägga studentexamen, äro utan vidare självklara. Stadsfullmäktige hava också tidigare gjort ansökan härom, men denna blev då avslagen. Frågan ligger dock nu annorlunda, sedan några kommunala gymnaster och två statens högre allmänna läraverk, nämligen Ystad och Hudiksvall, beviljats rätt att mottaga kvinnlig ungdom å gymnasialavdelningen.
Enligt vad rektor Steffen upplyst, föreligger från läraverkets sida inga svårigheter från utrymmets synpunkt, enär lärjungeantalet i gymnasiet är så ringa, att en ökning i vissa klasser tvärtom vore önskvärd och säkerligen endast ett fåtal kvinnliga elever skulle komma att begagna sig av läroverket.
Skulle möjlighet kunna beredas flickor att avlägga studentexamen vid läroverket, bortfälle därmed varje skäl för den ytterligare utsträckning av samundervisning, arm ingår i det senaste skolkommissionsförslagets program. De verkligt studiebegåvade flickorna finge da samma rättigheter till undervisning sam gossarna, och de övriga flickorna finge ha kvar den efter deras behov mera lämpade undervisningen, som meddelas dem. Kostnaderna för staden av den här föreslagna anordningen blevo så gott som inga, medan däremot kommissionsförslaget komme att bliva synnerligen dyrbart.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *