Från landsbygden. Ardre.

ARDRE, 30 april.
Extra kommunalstämma hölls här i dag, varvid följande ärenden förekammo:
Förslag om minskning av skottpengar, särskilt för dödande av kråkor. Detta belopp hade förut utgått med 50 öre pr styck, men sänktes nu till 25 öre. Den årliga räntan av magasinskassan skulle i år och framgent tills stämman annorlunda beslutar, användas till de fattiga inom kommunen.
Den mest brännande frågan för dagen var frågan om anordnandet av ett större badpensianat å Ljugarn. Från Gotlands Ångfartygsaktiebolag hade anlänt förslag om kommunen ville teckna aktier i företaget. Tvenne meningar gjorde sig gällande både för och emot, men kommunalnämndens beslut segrade med avslag. Emot detta beslut ställde sig dock nämdens ordf. avvikande.
Från handl. O. Claudelin hade en anhållan inkommit till stämman, att få tillstånd att utskänka pilsnerdricka till spisande sommargäster under instundande sommar. Denna anhållan bifölls.
Föreläsningsföreningens föreståndare, läraren K. Krantz, hade inlämnat en anhållan att av hundskattemedlen måtte anslås en summa av 300 kronor till föreläsningsföreningen. Emot detta förslag antogo de äldre inom kommunen en avvisande hållning. De yngre däremo voro för förslaget. Vid voteringen, som företogs, visade sig att de förra erhöllo 26 röster de senare 29. Men då det fordras 2/3 majoritet förföll frågan. Stämman var talrikt besökt.
Syföreningsauktion, anordnad av den äldre kyrkliga syföreningen, hölls här i folkskolan för några dagar sedan. Auktionen gick livligt och inbringade 243 kr. Medlen komma att fördelas till olika välgörande ändamål, men först blir missionen och Gotlands sjukhem ihågkomna.
Ett länge känt behov tyckes i dagarna få sin lösning. Vår lilla vackra kyrka har sedan restaureringen saknat altartavla. Denna, som vid tillfället då fanns, nedtags och såldes emedan den ej passade till kyrkan. Däremot fanns å Gotlands fornsal den ursprungliga gamla altartavlan, som där var inlämnad till förvaring. Denna har nu, sedan den av artist Pettersson i Stockholm renoverats, anlänt hit, och skall de första dagarna placeras på sin gamla plats.
Begravning försiggick här i torsdags, då de jordiska kvarlevorna av husbondeänkan Maria Valby färdes till sitt sista vilorum. Den bortgångna avled utan föregående sjukdom. Ett mödosamt och på växlingar rikt levnadslopp har har nått sitt slut. Vile hon i frid!

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *