Från landsbygden. Fleringe.

FLERINGE, 26 febr.
Fleringe skyttegille hade söndagen den 21 februari anordnat enskild fältskjutning. I skjutningen deltogo ett 30-tal skyttar. Efter skjutningans slut afreste man till Högby, där gillets 1:sta ordinarie årsmöte hölls. Därvid föredrogos års- och revisionsberättalserna och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för dat gångna årets förvaltning. Under året ha förvärfvats 6 bronsmärken och 1 silfvfermärka, hvilka utmärkelsetecken utdelades till respektive skyttar. Till ordförande omvaldes E. Ericsson, och till vice ordf. T. Genström. Sekreterare blef O. Jakobsson och vice sekret. H. Jakobsson. Kassaförvaltare blef K. Johansson, och till suppleanter utsågos H. Bolin och John Bogren, till revisorer valdes Wetterlund och F. Stenberg. Till skjutinstruktörer för 1915 valdes E. Eriksson och K. Johansson.
Efter mötets slut sjöngs unisont »Du gamla du fria». Sedan vidtog ett enkelt samkväm, till hvilket ortens damer inbjudits, och aftonen förflöt under omväxlande sång, dans och lek, därvid den gamla kända gotlandskadriljen två gånger gick af stapeln. Älvan en annan gammal känd nämligen Groddgodsansvalsen spelades upp, och da kunde all och med inte hedersgästen för kvällen, Fleringe sockens hedervärde klockare, trots sina 80 år på nacken hålla sig från att än en gång svänga om. Inemot tolftiden skedde uppbrott efter in i allo angenäm dag.
Skyttemedlem.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *