Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 23 febr.
Pastoratsstämma med Sanda pastorats församlingar hölls igår. Från Västergarn fans ingen tillstäds, och från Mästerby blott en person. Däremot var det rätt många från Sanda med anledning af den omedelbart förut hållna »läkarefrågsstämman». Anledningen till stämman var, att kyrkoherh de Gadd ville höra, om församlingarna hade någon invändning att göra med anledning af en af honom till domänstyrelsen stäld ansökan att från komministerbostället Fjäle erhålla del af det skogsmedelsbelopp, som uppstått och vidare kan uppstå under vakanstidan, enär kyrkoherde Gadd tillika är vik. komminister inom pastoratet. Sandaborna tillstyrkte enhälligt denna ansökan, hvaremot personen från Mästerby lät till protokollet anteckna sin reservation.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *