Senaste nyheterna från kriget.

De neutralas ansträngningar för sin sjöfarts skyddande.
Danska regeringen är med.

Köbenhavn, 24 febr. Danska regeringen har biträdt de på konferensen i Kristiania angående gemensamma nordiska åtgärder i anledning af flytminorna utarbetade förslagen.

De neutralas sändebud uppvakta sir Edward.
London, 24 febr. Amerikanska ambassadören samt svenska, danska och norska sändebuden ha i går eftermiddag aflagt besök hos utrikesministern Grey.

Den stora blockaden.
Norsk ångare torpederad.

London, 24 febr. Norska ångaren Regin, på resa från Tyne till Bordeaux med kol, har sänkts utanför Dover. Besättningen, 22 man, räddades af ett engelskt krigsskepp och landsattes i Dover. Norska utrikesdepartementet har telegrafiskt anmodat legationen i London att anställa undersökning. Aftontidningarna påstå, att Regin sänkts af en torped.

Krigszonens sträckning.
Berlin, 24 febr. Då tvifvel uppstått, hur långt tyskarnas förklarade krigsområde kring Storbritanien räcker norrut, meddelar Wolffs byrå, att Orkneöyarna, alltså äfven hamnen Kirkwall, samt Shetlandsöarna tillhöra krigsområdet. Däremot är seglatsen på båda sidor om Färöarna utan fara.

Ännu ett trupptransportfartyg till botten?
Berlin, 24 febr. I tisdags eftermiddag har engelska trupptransportfartyget nummer 192 borrats i sank vid Beechy Head af en tysk undervattenbåt.

Beskjuten tysk undervattensbåt.
Paris, 24 febr. Officielt meddelas, att i tisdags morse observerade andra franska eskaderna flaggskepp en tysk undervattensbåt 8 mil sydväst om Cap d’Alprech vid Boulogne. Den besköts och träffades af flera skott, innan den dök under.

Angripen postångare.
London, 24 febr. Postångaren mellan Fo??estone och Boulogne angreps i måndags afton strax efter afgånen från Boulogne af en tysk undervattensbåt. Ett torpedskott passerade trettio meter från ångarens bog. Ångaren hade 92 civila passagerare, delvis neutrala undersåtar.

Amerikanska ångaren Evelyn stötte på en mina.
Berlin, 24 febr. Amerikanska bomullslastade ångaren Evelyn, som på väg till Bremen utanför Borkum stötte på en mina och sjönk, gick trots utfärdade varningar utan tysk lots, enligt hvad från officiellt håll meddelas. Kaptenen på Evelyn har förklarat, att han haft för afsikt att gå en nordligare kurs, men blifvit hejdad af ett engelskt krigsfartyg och beordrats taga en sydligare väg, så nära som möjligt till ostfrisiska kusten.

Föga nytt från väster.
Reimskatedralen alltvärre medfaren.

Paris, 24 febr. Eftermiddagskommunikén igår meddelar, att intet väsentligt inträffat. Bombardemanget af Reims har varit utomordentligt våldsamt. Det räckte första gången sex timmar och andra gången fem timmar, 1,600 granater slungades in öfver staden. Katedralen har ytterligare svårt skadats. Inre hvalfvet är nu sprängdt. 20 hus antändes och 20 civila personer dödades.
Paris, 24 febr. Kommunikén igår kväll kl. 11 meddelar, att allt är jämförelsevis lugnt utom i Champagne, där striderna fortfara gynnsamt för oss. Vi ha ånyo tagit några skyttegrafvar i trakten af Beauséjour. Tyskarna ha lidit mycket störa förluster vid sina fullständigt misslyckade angrepp den 21 i Bouchotskogen.

Österrikisk rapport.
Wien, 24 febr. I. ryska Polen har intet inträffat. I västra Galizien ha operationer förhindrats af osiktbart väder. I Karpaterna ha ryssarna anfall om vanligt misslyckats med betydande förluster. Vi togs 7 officerare och 550 man tillfånga. Söder om Dnjester pågår striden. Fienden har kastats ur flera byar och från befästa höjder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *