Senaste nyheterna från kriget.

Börjas det nu på allvar?
Paris, 18 febr. En tysk undervattensbåt sköt i går afton utanför Le Havre utan föregående varning engelska kolångaren Dulwich i sank.
Af besättningen, 31 man, räddades 29.

Paris, 18 febr. I går middag upp. täcktes från ångaren Ville de Lille(?). på väg från Cherbourg till Dynkirchen, tyska undervattensbåten U. 16. Ångaren sökte fly, men upphanns, och sedan besättningen fått 13 minuter för att rädda sig i bårarna, sänktes ångaren med tillhjälp af bomber. som placerades i fartygets inre. Undervattensbåten satte därpå kurs på en norsk ångare, men då en torpedjagare närmade sig, ändrade deu kurs, gick under vattnet och försvann.

Franska aktiviteten något ökad.
Berlin, 18 febr. På vestra krigsskådeplatsen ha fransmännen och engelsmännen, tydligen föranledda därtill af våra stora framgångar i öster, företagit särskildt hårdnackade angrepp. Bortsedt från enstaka smärre frontsektioner i Champagne, där fienden lyckats tränga in och där striden fortfarande rasar, ha alla angreppen tillbakaslagits och sammanlagdt från flera platser omkring 800 fångar tagits. I Argonne ha vi fortsatt vår offensiv och eröfrat ytterligare en del af den fientliga hufvudställningen, hvarvid 350 fångar, 2 bergskanoner och 7 maskingevär togos.

Paris, 18 febr, I Champagne ha vi under natten tillbakaslagit tio fientliga anfall. I Argonne i närheten af Fontaine an Charmes ha vi förstört ett blockhus och 500 meter skyttegrafvar. Ett synnerligen häftigt tyskt angrepp mellan Four de Paris och höjden n:r 263 har tillbakaslagits med stora förluster för fienden. Vi togo en del fångar. Längst i öster i Malancourtskogen ha vi tagit 100 meter skyttegrafvar.

Fransk kommuniké.
Paris, 18 febr. Kommunikén igår kväll kl. 11 meddelar: Från hafvet till Aisne har vårt verksamt beskiutit fienden. Vi ha tagit två radar skyttegrafvar norr om Arras. Fienden har haft stora förluster. I Champagne ha vi gjort ytterligare framsteg och tagit fiendens ställningar på åttahundra meters front. Tyskarnas angrepp vid Four de Paris har definitivt afslagits. Mellan Argonne och Maas ha vi gått framåt på olika punkter.
Franska flygare ha bombarderat järnvägsstationen vid Freiburg.

Striderna i öster fortgå.
Berlin, 18 febr. Våra trupper norr om Memel ha öfverallt förföljt den vikande fienden öfver gransen i riktning mot Tauroggen. Öster om Augustow fortfara på flera ställen striderna. En rysk kolonn, som ryckt fram till Kolno, har blifvit slagen, hvarvid 700 fångar och 6 maskingevär togos. På fronten Plock—Racioaz i Polen norr om Weichsel synas hårdnackade strider utveckla sig.

Kolomea taget.
Wien, 18 febr. Officielt meddelas: Efter två dagars strider toga vi igår Kolomea trots förbittrade ansträngningar af ryssarna. På eftermiddagen kastades fienden ur sin sista ställning utanför byn. Vi togo 2.000 fångar, flera maskingevär, två kanoner.
I Karpatersektionen vid Wyschkow fortsätter striden med stor häftighet Ytterligare fyratusen fångar ha tagits.

Ryssarna ännu framgångsrika.
Petrograd, 18 febr. I Galizien har fienden sökt angripa oss i trakten af Lukne. Vi tillbakakastada honom och fångade tio officerare samt mer än fjortonhundra soldater med tre kulspruter. Starka angrepp vid Wyschkow ha vi tillbakaslagit med stora förluster för fienden.

En zeppelinare förolyckad i Danmark.
Ribe, 18 febr. Tvänne zeppelinare passerade på nordgående igår morse väster om Fanö. Den ena återvände vid ettiden, den andra visade sig åter vid femtiden. Kl. 5,45 meddelades, att den sistnämda gått ned på stranden på nordsidan af Fanö och stod i brand. Besättningen, 2 officerare och 14 man, räddades och kommer att interneras.
Ribe, 18 febr. Ribes stifttidende meddelar ytterligare: Luftskeppets namn är L 3. Olyckan berodde på att tre af motorerna stannade. Luftskeppet dref med den starka blåsten. Efter landningen hällde chefen ut bensinen, hvarvid inträffade en antändning, som fortplantade sig till gasen i balbongen samt hela luftskeppet. Kaptenen uppgaf, att han med flit antändt den för att förhindra skeppets drifvande inåt land, hvarigenom bygnader kunnat antändas.

De i senaste raiden deltagande flygarne ha återvändt oskadda.
Paris, 18 febr. Alla de franska och engelska flygare, som bombarderat Ostende, ha återvändt oskadda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *