Vår stora fråga,

den om en jernväg på norra Gotland, har i dagarne tagit ett steg framåt. Viken har af regeringen omfattats med allt dst intresse, som betingas såväl af den blifvande jernvägens förmåga att höja och utveckla en provins, hvilken i afseende på statsanslag till väganläggningar hittills står ensam bland Sveriges provinser deruti, att den ej åtojutit ett öre, som ock af anläggningens bety delse ur synpunkten af att underlätta försvaret. I sist nämda afseende har regeringen infordrat och erhållit utlåtande af generalstabens schef öfverste Rappe. Mot den föreslagna sträckningen af banan bar han ingen annan anmärknivg att göra, än att bibanan till Slite, i stället för att fiana sin anknytningspunkt norr om Tingstäde myr, bör ankvyta sig söder derom vid Rings hed. Härutinnan kunna vi icke fiona annat än en förbättriog, då vägen mellan Slite och Visby derigenom skulle komma att förkortas med omkr. 7/10 mil. För öfrigt lär öfverste R. anse jernvägen, i händelse af ett krig, för öns försvar vara af den vigt och betydelse, att han tillstyrker det begärda anslaget.
Emellertid har det kostnadsförslag, som bifogades ansökningen, såsom varande väl gammalt ansetts af väg- och vattenbygnadsstyrelsen tarfva åtskilliga ändringar, hvadan regeringen anmodat samma styrelse att inkomma med nytt utlåtande i frågan, hvarjämte styrelsen bemynd:gats att af tillgängliga medel förskottera kost nad erna för en py fullständig undersökning och kostnadsberäkning för anläggning af i fråga varande j-rnväg i den af schefen för generalstaben föreslagna sträckning och med de anordningar, han ansett nödiga samt styrelsen eljsos kan finna erforderliga.
Efter hvad vi erfara; torde väg- och vattenbygnadsstyrelsen med första nu på våren komma att låta verkställa den anbefalda undersökningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Mars 1886
N:r 26.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *