Borgenärerna

i John F. Lyths, Klinte i Boge, konkurs kallas härmed att sammanträda å värdshuset på Slitebhamn torsdagen den 18 dennes kl: 2 e.m., för att höras och besluta om huruvida rättegång skall anställas för utbekom mande af redovisning för å auktion försåld skog före konkursen eller ej.
Othem den 5 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i landtbrukaren Joh. Fredr. Kryssells i Othem konkurs kallas härmed attsammanträda å bandlanden L. N. Åckanders kontor i Visby tisdagen den 23 innevarande månad kl. 12 på dagen, för att höras och besluta i frågor rörande fasta egendomarne.
Othem i Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti landtbrukaren Joh. G. Herlitz’ konkurs kallas till sammanträde i gäldevärens bostad kl. 5 e.m. Onsdagen den 24 dennes för att höras och besluta angående gäldenärens underhåll m. m., och få de från varande åtnöja sig med de närvaraändes beslut.
Visby den 8 Mars 1886.
LORENS VEDIN, god man.

Samtlige borgenärer uti enkefru Johannova Vestbergs på Veskinds i Veskinde socken konkurs kallas att måndagen. den 5 nästkommande April kl. 1 på dagen sammanträda på Veskinds, för att höras och besluta om de vid då blifvande auktion å massans fastigheter skeende anbud böra antagas eller förl astas.
Bro den 10 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Samtlige borgenärer uti löjtnanten Emil Vestbergs på Veskinds i Veskinde socken konkurs kallas att måndagen den 5 nästkommande. April kl. 1 på dagen sammanträda på Veskinds, för att höras och besluta om vid då blifvande auktion. å massans fastighet skeende anbud böra antagas eller förkastas.
Bro den 10 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i hemmansägaren Theodor Hellgrens på Bjerges i Ala konkurs kallas att sammanträda i gäldenärens bostad vid Bjerges tisdagen den 23:dje innevarande Mars kl. 3 e.m. för att besluta dels om afträdda boets försäljning, dels om återvinning af åtskillig lösören samt angående fråga om nonderbåll åt gäldenären m. m.
Gothem den 6 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Samtlige borgenärer, administratorer och delegerade uti nämdemannen J. C. Johanssons till administration upplåtna bo kallas att samwanträda vid Gute i Bäl onsdagen den 24 innev. Mars kl. 12 midd. för att höras öfver antagligheten och pröfva de anbud, som vid då utlyst auktion å boets fasta egendomar möjligen komma att afgilvas.
Gothem den 13 Mars 1886
Efter anmodan af administratorerne
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Mars 1886
N:r 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *