Om domhkapitlets förord

till en till k. m:t stäld ansökan om rätt till pension från skollärarnes pensionsfond för f. folkskolläraren J. O. Nyman i Rone samt dennes hustru och dotter har nämda hustru anhållit. Domkapitlet har öfverlemnat ansökan för den åtgärd, hvartill k. m:t kunde, med hänseende till Nymans långa och väl vitsordadse tjenstgöring, anse densamma böra till sökandenas förmån föranleda.
Till predikobiträde åt kyrkoherde Lange i Alfva under dennes sjukdom är teologie stunderande T. Pettersson förordnad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Januari 1886
N:r 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *