Från landsbygden.

Klinte, 16 Dec.
På denna jämförelsevis folkrika trakt, har man länge känt

behofvet af en läkare,
boende på platsen. Afståndet till Visby, hvarest ortens provinsialläkare har sin bostad, är ej mindre än 31/4 mil. Oafsedt den dryga kostnad, som är förenad med anskaffandet af en läkare, isynnerhet ganska känbar för den mindre bemedlade, kan det ofta inträffi, art personer få sakna nödig vård och skötsel, ja rent af dö, innan läkare hinner auskaffas. För något mera än ett år sedan såg det dock ut, som om detta behof skulle blifva til!feedsatäldt, i det förre provinsialläkaren i Hemse, doktor Bergh ej visade sig obenägen att sätta sig ned som praktiserande läkare härstädes, men som någon lämplig lokal tj då genast kunde anskaffas, förföll saken. Eftersom behofvet alltmera griper omkring sig, har frågan just i dagarne åter vakvat till lif. På senaste kommunal:timma, den. k. decemberstämman, afhandlades bland anvat äfven detta ämne. Som frågan var af så stor vigt och alltför litet förberedd, kunde något baslut icke fattas på denna stämumna, utan tillsaties en komité, bestående af herrar Dablbäck och Wöhler, som skulle uvudersöka, buruvida det vore möjligt och under hvilka vilkor Klinte och augränsande socknar kunde bilda ett eget läkaredistrikt med station för läkaren på Klintebamn. Skulle något hinder möta för förverk ligandet at detta önskningsmål, ville stämman avhålla, ait Klinte församling finge höra till Hemse läkaredistrikt i stället för till Visby, enär afståndet till Hemse enda.t är omkring 2 mil, Önskligt vore, att saken snart finge en lycklig lösning, helst så att vi finge en egen läkare, Det största hindret att öfvervinna är väl anskaffindet af medel för läkarens aflöning, ty staten lär väl icke vilja bekosta detta eller ens bidraga dertill. Låtom oss derför göra allt hvad vi kunna för denna sak, som för vår ort är af sådan vigt.
Frågan om att få till stånd

en telefonledning
från Visby till Klinte jämte några flere betydande platser på södra Gotland, hvilken, som af tidningen syntes, förlidet år lifligt afbandlades, tyckes nu, efter att hafva legat i dvala en längre tid, ånyo hafva dykt upp igm. Då frågan förlidet år var för, beslöt Klinte kommun att teckna sig för 500 kronor, om någon telefonledning komme till stånd. Ryktesvis har försports att något slags möte bållits i dagarne i och för ordnandet af denna vngelägenhet. Kostnadsförslaget för denna linie skulle hafva beräknats till något öfver 2,000 kronor. När man då frånvräknar de 500 kronor, för hvilka Klinte kommun tecknat sig, skulle således återstå något öfver 1,500 kronor. Denna summa tänkte man sig anskaffa på så sätt, att de personer, som äro ivtresserade för företaget, bilda ett bolag cch gemensamt taga eit amorteringslån, hvilk:t af intressenterna, i mån af den nytta, hvar och en kunde an-es hafva af företaget, så småningom inbetaltes. Detta är också ensträfvan, åt hvilken önskas all möjlig framgåvg. Nu är den tid kommen, då det åter visar sig litet lif och rörlighet bland folket härstädes, Alla skola ju handla till jul, förse sig med sitt julbehof, hvaribland hos många

julbränvinet
intager ett vigtigt rum. Till följd derat fick man förliden måndag bevittna en sorglig syn, vittnande om stor råhet. En ung båtsman hade, åtföljd af sin minderåige bror, ev 12 års pojke, äfven kommit hit. Att nu afprofva julbrävinet var ju eunaturlig sak, huru så ulle man annars veta om, att man varit på hamnen? Båtsmannen tycktes älska sin nästa åtminstove sin bror som sig sjalf, ty han de’1de med sig åt sin lille bror så mycket af den svenska nektarn, att gossen vard! a!ldeles redlös. . Denne försökte sjelf flere gånger att resa sig upp, men förgäfves. Brodren, som då var resfärdig, ville kasta den stackars gossen som ett oskäligt djur bak i vagnen, då tilldragelsen kom till kronolänsmannens kännedom. Denne tog hand om pojken och lyckades slutligen få honom från brodren in till en person i grannskapet, der han fick sofva ruset af sig.

Vamlingbo, 16 Dec.
Den våldsamma storm,
som rasade härstädes 5 dennes, har lemnat många spår efter sin vilda framfart. Som hvar och en väl vet är under sådana förhållanden, då stormen tjuter i hvarje vrå, hafvet våldsamt upprördt, hvadan det ser ut som ett haf af skum, — när det brusar emot stranden och stänker sina vågor högt upp på land; ej underligt då att äfven hafvets fiskar få göra bekantskap med torra landet, hvilket härstädes förut nämda dag inträffade, ty mycket fisk såsom gädda, torsk och strömming kasta des långt upp på torra landbacken, der de sedan hittats lifslefvande, såsom förhållandet var med en gädda, som vägde omkr. 5 skålp. hvilken ännu sprattlande följande dags morgon påträffades af en person å vestra kusten, En s.k.storbåt, hvilken var högt uppdragen på torra landet, slungades af stormen ut i sjön och vardt, sedan han passerat tvärs öfver en liten vik, ilandslagen och totalt ramponerad.

Väderleksförhållandena
ha på sista tiden varit vinterlika. Under sist förflutna vecka har en sträng köld varit rådande, som ib!and uppgått till 10—12 grader; äfven har snö fallit dock i ringa mängd på sydligaste delen af Gotland.

Billigt bränsle.
Nära nog hela hösten har stenkol efter engelska ångaren »Iuverleiths» list ilandslagits af vågorna på kusten utanför Sundre. Att detta lockaten mängd personer till platsen, är ju helt naturligt; också ha både qvinnor och män, fattiga och rika, i den närmast belägna trakten ti!l mer eller mindre grad plockat och hemforslat deraf. Somliga hafva nu kommit på den idén att begagna detta till bränsle, ty det ter sig ju alls icke dyrt, då stenkol sålts vid plockningsstället för det låga priset af 1—1:25 för gammal tunna. Annat pris är det nu för tiden på ett lass ved, ty på auktioner, som nyligen hållits, ha betalts ända till 4—5 kronor för ett litet lass björk- och furuved.

Villebrådstillgången
är, särskildt bvad rapphöns och hare beträffar, fortfarande god i våra trakter. Under den lilla snöturen vi nu haft, ha äfven många »jössar» fått bita i gräset. Ripphönsen daremot ha, tack vare den knappa tillgången på snö, säkerligen undgått tjufskyttens spaningar och ej heller lidit brist på föda.

Sundre, 14 Dec.
Olyckstillbud.
En arbetare på Hallströms gård härstädes sköt en afton kort förrän ban gick till sängs, kakelngusspjellet för tidigt. I kakelugnen voro stenkoleu (här brännas öfverallt steckol) knappast halfbrända, hvilket gjorde att gas utströmmade i rummet. Hans sömn blef ej lång; ty af rök och gas fyldes snart rummet och han höll på att qväfvas. Hans försök att resa sig upp ur bädden misslyckade»; icke heller ropa förmådde han. Då man vid middagstiden händelsevis tittade in i den olyckliges rum, befans han bjelplös liggande vid dörren (han hade likväl sent omsider förmått komma ur sängen) till utseendet liflös, – Man utbar honom genast i friska luften, hvilket verkade att han inom några timmar visade tecken till lif. Nu är ban fullkomligt återstäld.

Den storm,
som fredagen 4 Decamber rasade så häftigt, hade illa tilltygat skonerten »Venus» från Hel: singborg. Månd, 7 Dec. sågo vi att en liten segelsliten farkost (den ofvannämde helsingborgare:) kröp in i Noreviken, der han lade sig för ankar. På måndags qvällen, oaktadt stormen, gick folk ifrån land ut med båtar och blefv) då underrättade att fartyget var i ett högst betänkligt tillstånd. Fyld med vatten, rodrat frånslitet och saglen m. m, blå ste öfverbord var det för den nödställda skonerten ingeluada tänkbart att kuana hålla öppan sjö. Fartyget hade trävarulast, hvilket gjorda att hela skrofvet flöt på lasten, Besättningen, som bestod af sex man, var utarbetad vid pumparne och illa medfaren isynnerhet en minderårig gosse, som härmed gjorde sin första seglats. I tisdags vid 11-tiden ankom Neptunbolagets ångare Hero, som för tillfället låg i Burgsviks hamn, och bogserade »Venus» till Slitebamn, der han skall undergå en fullständig reparation.

Hablingbo, 14 Dec.
Kyrktaket å Hablingbo kyrka
pröfvades också af den senaste starka stormen. Å takets norra sida afblåste många tegel, hvilka med kraft slungades till marken. Nämde tak blef för några år sedan utdömdt af en viss kyrkoherde härstädes att aftagas och omläggas, men de vördige bondgubbarne satte sig mot förslaget, då de trodde det vara hållbart, emedan det icke mera än en enda gång förut i mannvaminne rubbats af storm, och detta var den 15 Februari 1882.

Småskollärarinneval
förrättades i Hablingbo för kort tid sedan, då vederbörande kyrko- och skolråd valde bland de nio qvinliga sökandna lärarinnan Ebba Nordvall, från Atlingbo. — Läslokal kommer för tillfället att inredas å den befintliga sockenstugan till vårterminen. En ny skollokal kommer stundande sommar att uppföras; ett nytt folkskolhus kommer säkerligen att byggas och det gamla kommer att inredas till småbarnsskola och bostadsrum för lärarinnan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 December 1885
N:r 101.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *