Skolmöte.

Visbykretsen, bestående af Visby, Follingbo, Barlingbo, Endre, Fole, Källunge, Veskinde, Martebo och Stenkyrka pastorat, höll i lördags å folkskolesalen härstädes sitt fjärde möte, som var besökt af ett 30-tal lärare och lärarinnor. Förhandlingarne, som räckte omkriog fyra timmar, leddes af kretsens ordförande skollärare Dahlström i Follingbo.
Största delen af tiden upptogs af tre undervisningsprof samt samtal öfver på grund af dessa prof väckta frågor. ProfI»ktionerna höllos af skollärarne Oito Enderberg i Eadre (modersmåist) och Dablström i Follingbo (geografi) samt lärarinnan F. Garstedt i Endre (räkning). De två första lektionerna höllos med skolbarn från Endre, Follingbo, Bro och Veskinde samt den sista med småskolebarn härifrån Visby. I samtalen deltogo skollärarne Dahlström i Follingbo, L. N. Enderberg i Endre, Himmarström i Visby, Bolin i Källunge, Olsson i Viklau och Lindal i Atlingbo samt lärarinnorna Lisen Lundberg och Sandahl i Visby och Björkqvist i Bro.
Öfver det af ordföranden uppstälda öfverläggniogsämnet »Teckningens betydelse såsom undervisningsämne i folkskolan» yttrade sig skollärare Hammarström och ordföranden sjelf, båda frambållande den stora vigt teckningen hade för folkskolans barn. Frågan skulle ytterligare dryftas vid nästa möte som utsattes till andra lördagen i nästkommande Mars månad. Proflektioner komma dervid att hållas af skollärinnan i Follingbo Ottilia Hallbom (kristendom) samt af samme lärare, som vid detta möte fullgjorde uppdraget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 December 1885
N:r 98.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *