Mjältbranden

i södra häradet rasar fortfarande med stor häftighet. Utom de förut omnämda tretton gårdarne i Fröjel, Levide och Gerum hafva nu ytterligare förklarats smittade Bofride och Solbjerge i Fröjel, Mallgårds och Pejnarfve i Levide, Loggarfve och Hunninge i Klinte samt nämdeman O. Petterssons gård vid Liffride och Jakob Dahlgrens vid Botvalde i Stånga.
Efter första dödsfallet i Fröjel natten till 14 dennes och till 19 dennes har följande antal djur, mest nötkreatur men äfven en och annan häst, störtat:
i Fröjel socken 14
i Levide socken 10
i Gerum socken 1
i Ejsta socken 2
i Stånga socken 1
i Klinte socken 2
i Hejde socken 1
Summa 31

Utom dessa af veterinär undersökta i mjältbrand döda djur hafva flere sådana, om hvilka nu saknas uppgift, dött och blifvit under uppsigt af kronobetjent eller ledamot af kommunalnämd nedgräfda, enär veterinärerna icke medhunnit undersöka dem i anseende till deras strängt upptagna tid & andra orter. I Silte och Hablingbo hafva under misstänkta omständigheter insjuknade kreatur dödats, och från Hemse och Levide äro flere sjukdomsfall anmälda.
I förgår på aftonen ingick underrättelse från Buttle om flere inträffade dödsfall af nöt. Då de allra flesta sjukdomsfallen träffat djur, betande å marker oftast långt aflägse från gårdarne, har någon behandling i vanligaste fall icke kunnat egnas djuren, som påträffats döda vanligen efter nägra få timmars sjukdom. De åtgärder, som hittills vidtagits för smittans hämmande, hafva bestått i de döda djurens nedgräfning på föreskrifvet sätt, i lämplig repgöring af det smittade stället samt i afspärrning af de gårdar, der fall inträffat och hvarifrån sjukdomens spridande kunnat befaras.
Tre veterinärer, nämligen t. f. läns veterinären Rosenthal samt veterinäreleverna G. Stenström och M. Olin, hvilken sistnämde hitkom i söndags från Stockholm förordnad af medicinalstyrelsen att tillsvidare tjenstgöra å de smittade orter na, äro för närvarande stationerade på södra delen af ön, hvarjämte länsveterinären Nyblad, som åtvojuter tjenstledighet, hitväntas om ett par dagar. Landssekreterare Hambreus reste iförgår till Hemse för att i samråd med t.f. länsveterinären anbefalla lämpliga åtgärders vidtagande för smittans hämmande.
Igår afton ankom från t. f. länsvete rinären telegram att dödsfall inträffat vid Tipparfve i Hejde, hvilken gård genast afspärrats, samt att flere dödsfall anmälts från Hejde, Sanda och Löjsta. Intet dödsfall hade ännu ägt rum vid Sindarfve i Hemse. Hr Rosenthal stod nu på resa till Buttle.
Från veterinär Olin i dag vid middagstiden ingånget telegram, afsändt från Klinte, mäler, att fem dödsfall förekommo igår. Gårdarne Sandeskes och Gunilde i Sanda samt Qvie och Ramberg (?) i Hejde voro angripna af smitta. Veterinären skulle i dag resa till Qvie.
Inalles torde nu minst ett halft hundratal dödsfall hafva inträffat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Juli 1885
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *