Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens utslag vid slutsammanträdet i förgår uppgingo till tjugu.

Skogsliqvid vid laga skifte har, såsom förat nämts, Lars Johansson fordrat af August Kristiansson, J, Ronqvist m. fl. i Vamlingbo. Käromålet lemnades utan afseende. Johansson ålades betala 12 kronor till svarandena hvardera samt ersätta Ronqvist för lösen af protokoll och utslag.

Undantagsförmåner. Joban Hamberg, Nygårds, har yrkat att af Lars Frendin utfå allt hvad ett till Hamberg utgifvet födorådskontrakt bestämmer. Frendin hade efter Hambergs hustrus död lemnat endast hälften af hvad kontraktet föreskref anseende att manuen borde röja sig med hälften, sedan hustrun aflidit; Frendin hade för öfrigt velat hafva häradsrättens dom i saken för att få veta sin skyldighet. Frendin ålades utgifva allt hvad kontraktet föreskref, enär detta ej innehöll någon bestämmelse om minskning af födorådet vid endera makans död. I rättegångskostnader fick käranden utgifva tjugu kronor till svaranden,

Tvist om hästköp. I det förut omnämda målet mellan Georg Jakobsson i Gläfves mot Petter Larsson dömdes Larsson att med ed betyga, om han det gitte, att han ej bjudit eller utfäst sig att betala 77 kronor 50 öre för hästen.

För oloflig jagt har skomakare Olof Malmberg i Stånga åtalats af kronolänsman Svallingson. Sedan Malmberg aflagt honom ådömd ed, vardt han nu frikänd.

För snatteri dömdes ofvannämde Malmberg till tjugu kronors böter. Han hade nämligen från hemmansägare Malmström tillegnat sig fyra lass upphuggen ved, värderad till sex kronor. Malmberg ålades derjämte utgifva till Malmström 15 kronor för inställelse och 10 kronor till vittnen.

Förmyndareredovisning. Olof Nilsson; Bjerges i Garda, förpliktades att vid vite af femtio kronor till sin dotters nuvarande förmyndare Nils Nilsson, Aumuods i Burs, inom en månad från den tid utslaget vunnit laga kraft afgifva fullständig redovisning för det förmyndareskap han in ehaft. Olof Nilsson ålades derjämte utgifva tjugu kronor i rättegångskostnader till Nils Nilsson.

Med bösskott hade, såsom förut nämts, bondesonen Lars Österberg, Gläfves, och drängen Anton Lindel!, Heffride, saluterat sömmerskan Olivia Hermansson i Bara, då de efter en aftoppromenad skulle skiljas från henne, bvarvid ena skottet träffade henne i benet. Under målet har utredts, att Österbergs skott varit det träffande, hvadan Lindell frikändes trån ansvar ock ersättning. För att ouppsåtligen hafva vållat skadan, hvaraf följt lindrigare sjukdom, fäldes Österberg till tjugu kronors böter samt ålades utgifva till käranden två hundra kronor i skadestånd och 36 kronor i rättegångskostnader.

Angående bättre rätt till jord hafva Hans Pettersson, Halsarfve i När, m. fl. roteintressenter i Sjöpilts båtsmansrote nr 114 tvistat med August Uddenberg, Dalbo, till hvilkens hemman den omtvistade jordlägenheten Lintomthage hör. Rätten förklarade nämde roteintressenter äga bättre rätt än Uddenberg till nyttjande af jordlägenheten.

Fordringsmål. Jakob Rundlund i Etelhem förplistades att till Nils Jakobsson, Bara i Etelhem, genast utgifva kr. 883:37 jämte ränta från 22 April 1884 tills betalning sker.
— Landtbrukare Axel Virgin i Stenkumla ålades att till Gotlands mejeribolag för bristande betalning af tecknade aktier i bolaget genast utgifva 40 kronor jämte ränta, hvarjämte Virgin fick betala rättegångskostnader med kr. 24:61. 3
— Mellan e. o. landskanslisten M. Sjöholm i Upsala och kapten Ch. Hamberg har en längre tid ett skuldfordringsmål pågått om 1,000 kronor. Svaranden, som erkänt att han utgifvit de två förbindelser, hvarå krafvet stödde sig, vägrade dock intria dem, emedan de voro mer än tio år gamla och hau derjämte hade full motfordran. Rätten förklarade att Hamberg mot sitt bestridande ej kunde förpliktas till någon betalningsskyldighet, enär käranden ej styrkt, att kraft för hans fordran hos H. anstälts eller fordringens tillvaro för Hamberg annorledes tillkännagifvits inom tio år från förbindelsernas utgifningsdag. Kostnaderna i målet qvittades parterna emel!an.

I ärekränkningsmålet mellan Petter Klint, Qvie, och hustru Katarina Jakobsson ådömdes hustru J. edgång. Hon hade nämligen enligt ett vittnes utsago beskylt Klints hustra för att hafva klipt främmande får samt hade kallat Klintens för riktiga tjufvar.

I barnuppfostringsmålet mellan Johanna Matilda Jakobina Jakobsson och drängen Lars Mattias Söderman i Alfva ådömdes Söderman edgång.

För att hafva skadat ett träd voro Lars Bolin, Oskar Klint m. fl. instämde af J. P. Sandelius, Källgårds. Klint ådömdes edgång.

Angående utgifvande af ett köpebref m.m; hafva Nils Gö Nilsson i Jönköping och Hans Petter Hansson, nu bosatt i Stockholm; tvistat. Hansson hade nämlisen 9 Juli 1883 sålt 5/16 mantal. Petes i Öja till Nilsson; emellertid har Hansson vägrat utlemna köpebrefvet, emedan Nilsson ej hade fullgjort de åtaganden, hvartill han skulle hafva förbundit sig vid aftal parterna emellan om köp af annan fastighet. Rätten förklarade nu köpekontraktet gällande och Nileson i följd deraf vara ägare af 5/16 mantal Petes samt förpliktade Hansson att vid-200 kronors vite genast vid anfordran utgifva till Nilsson qvitteradt köpebref jämte nödiga åtkomsthandlingar.
Hansson, som dömdes till 50 kronors böter för uteblifvandeé från ett rättegångstillfälle, ålades derjämte ersätta Nilsson för rättegångskostnader med 500 kronor.

Skadeersättning hade nämde Hansson fordrat af Nilsson. Käromålet ogitlades såsom alldeles outredt och obestyrkt samt ålades Hansson betala Nilsson lösen för utslag.

Norra häradsrätten hade i förgår slutsammanträde för vårtinget.

I Amerika boende P. Magnusson hade instämt ingeniör P. O. Johasson, Diskarfve i Roma, med yrkande att Johansson måtte åläggas till käranden utgifva fem tusen dollar på grund af en Johanssons förbindelse å nämda belopp. Betalnivgsskyldighet för denna förbindelse hade Johansson dock åtagit sig först när en inteckning &å ett tusen dollar, löpande med tio procents ränta, blifvit infriad. Käromålet ogillades, enär ej visats att inteckningen infriats. Magnussons anspråk att utbekomma de rättegångskostnader, som högsta domstolen i Förenta Staterna tillerkänts honom, uuderkändes, enär amerikanska domar ej hafva exekutiv kraft i Sverige. Slutligen ålades Magnusson att till Johansson utgifva 75 kronor i rättegångskostnader samt lösen för protokoll och utslag.

För svekligt förfarande i sin konkurs:hafva, eåsom förut nämts, f. hemmansägare K.
Martin, Qvie, och dennes hustru åtalats af kronolänsman Håkansson på angifvelse af hemmansägare Lars Qviander, Barge i Martebo.
Enär det ej styrkis, att svarandena svikligen förskingrat egendom, ogillades ansvarspåståendet härutinnan. Åklagarens ansvarsyrkande för vårdslöshet mot borgenärer lemnades utan afseende, enär det ej tillkom åklagare att härför föra talan. Angifvarens anspråk på ersättning samt svarandenas ansvars- och ersättningsyrkanden ogillades likaledes.

För oloflig försäljning af öl fäldes Bernhardina Eklund vid Fårösund, instämd af kronolänsman J. Smedberg, till 25 kronors böter.

Fordringsmål. Handlande M. Levin i Visby har instämt hemmansägare Oskar Tomasson, Ålsarfve i Ardre, med yrkande att Tomasson måtte förpliktas till Levin utgifva lifstidsundantag, hvarmed 3/8 mantal Alsarfve var graveradt, hvilken fastighet Levin ämnat tillbyta sig af svaranden mot en gård i Visby. I målet har utredts, att, sedan käranden med Tomae Olsson, hvilken vid försäljning afnämda fastighet i Ardre till svaranden betingat sig och sin hustru lifstidsundantag, träffat det aftal att i stället för dessa undantag Tomas Olsson skulle af Levin bekomma en årlig ersättning af 400 kronor, Tomas Olsson befriat svaranden från förbinde!sen att lemna undantag. Ehuru det blifvit ådagalagdt att Tomas Olsson åt Levin öfverlåtit den af svaranden åt Olsson tillerkävda rätt till undantag, kunde svaranden likväl icke auses vara lagligen skyldig att utgöra nämda undantag till Levin, på grund hvaraf käromålet ogillades. Levin ålades betala Tomasson 84 kronor i rättegångskostnader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *