Rättegångs- och Polissaker.

Åtalet färoredlighet och förskingring mot tidn. Gotlänningens utgifvare A. C. Stenmark handlades ånyo igår, bvarvid svaranden anhöll om uppskof för att få taga del af handlingarna, hvilket beviljades med åläggande af personlig inställelse vid 20 kr. vite.

Oloflig utskänkning af bränvin och maltdrycker. I det långvariga målet mot enkan Anna Maria Blom styrkte åklagaren igår, att svaranden år 1875 varit bötfäld för oloflig bränvinsutskänkning och 1884 för oloflig utskänkning af maltdrycker. För den första förseelsen nekade svaranden. Målet uppsköts på svarandens avhållan för iukallande af hennes värdfolk.

Till edgång dömdes kapten Ch. Hamberg, instämd af ogifta Emma Österberg i ett barnuppfostringsmål.

Norra häradsrätten.
För stöld från sin husbonde J. P. Pettersson, Lauks i Lokrume, har såsom förut nämts pigan Anna Maria Katarina Johansson häktats här i Visby af stadsfiskal Jansson.
Vid i lördags med henne å länsfängelset hållen ransakning berättade den häktade, att hon någon dag under sistl. julhälg på golfvet i sin husbondes sävgkammare hittat ett guldbeslag till en urkedja, hvilket hon tillegnat sig; pingstafton hade hon likaledes å golfvet i nämda rum påträffat en guldurnyckel och stoppat den på sig. Ett par dagar derefter afvek bon ur tjensten och begaf sig hit till Visby, der hon hos guldsmeden Toftéa sålde guldbeslaget för tre kronor. Urnyckeln hade hon i behåll vid häktningen.
Af med qvinnan hållet polisförhör framgick, att hon sedan pingsten drifvit omkring i Visby utan bos:ad och sysselsättning. Den 31 Maj påträffades hon härstädes af sin husbonde, i hvars tjenst hon då åter antogs, men redan 5 dennes afvek hon åter hit till staden, der hon vistades till dess häktningen ägde rum.
Målsägaren anförde, att de stulna sakerna ingalunda legat på golfvet utan i en låda samt att han misstänkte den häktade att äfven hafva stulit skjortor, lakan m. m. från honom. Härtill nekade svaranden. Detstulna värderades till sexton kronor.
Enkan Anna Maria Blom anmälde, att hon till svaranden lemnat sin vigselring, hvilken svaranden anhållit få låna för att med ring på fingret få fotografera sig; ringen hade Blom ej återfått. Svaranden upplyste att hon pantsatt den hos Betty Pettersson i Visby för fem kronor. .
Svaranden, född 1864 i Tingstäde, der hennes föräldrar (arbetsfolk) ännu lefva, har förut haft tjenster i Othem, Boge, Bäl, Källunge och Visby.
Åklagaren, kronolänsman Håkansson erhöll uppskof för Toftéas inkallande och för målets vidare utredning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juni 1885
N:r 48.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *