Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Sjörättsmålet mellan kaptenerna James Mills och K. B. Mallgrav, befälhafvare å ångfartygen Xanto och Valuta, hvilka i somras sammanstötte med hvarandra utanför Gotland, handlades åter i förgår. Såsom ombud för parterna tjenstgjorde auditör Engström och konsul Ekman.
I ett skriftligt tillägg till sina förut gjorda ersättningsanspråk yrkade kapten Mallgrav godtgörelse för fartygets assuransunder den tid, detsamma till följd af sammanstötningen varit försatt i overksamhet, med kr. 83:66 om degen under 70 dagar eller tillhopa kr, 5,856:20.
Skulle rådhusrätten anse dessa anspråk icke kunna i vidare mån godkänuas än att honom tilldömdes godtgörelse för den genom den obehöriga qvarstaden honom orsakade förlust, yrkade han ersättning för assurans under 7 dagar med kr. 585:62.
På båda parternas begäran om uppskof utsattes målet ttll 16 instundande Februari.

Målet Zacharias. För förfalskning af en vittnesstämning hafva som bekant judiske trosbekännarne makarne Zacharias och deras son varit instämda på augifvelse af handlanden K. J. Ohlsson.
Den sistnämde bade till i förgår såsom vittnen iustämt polisbetjenterna Boström och Petterson samt f. artilleristen Flygare. Svarandena anmälde jäf mot alla tre; enär de hade rättegåvg mot de två förstnämde samt emedan Flygare, som förut varit deras skrifbiträde i det nu pågående målet, ej hade sig annat bekant än hvad de i förtroende mellan fyra ögon yppat för honom. Rådhusrätten förklarade vittnena jäfviga, polisbetjenterna på grund af rättens förut afsagda beslut, emedan de af Zacharias äro instämda i ett nu hvilande ärekränkniogsmål, och Flygare enär hofrättens! dom i mordbrandsmålet mellan stadsfiskalen och Flygare ännu ej vunnit laga kraft.
Det långvariga målet öfverlemnades af alla parterna, och kommer dom att afkunnas 26 instundande Februari.

Slagsmålet utanför stadshotellet. I det förut flere gånger omnämda målet mellan handlanden Karl Lundin och bagare Lindbom hördes i förgår ett vittne, hvars berättelse i hög grad afvek från förut aflagda vittnesmål.
Vittnet berättade nämligen, att han sett parterna med flere andra (hvilka förat vittnat i målet men angående slagsmålet baft intet eller obetydligt att upplysa) utkomma från hotellet, hvarvid Lundin flere gånger sagt åt Lindbom: »Om du rör någon afoss, får du smörj», hvarefter Lundin, utan att vittnet såg Lindbom angripa någon, slog omkull Lindbom och, så vidt vittnet kunde iakttaga, tilldelade honom flere slag i hufvudet. På ett förut afhördt vittnes uppmaning att låta Lindbom vara i fred, skildes Lundin och Lindbom åt samt frågade hvarandra hvarför de skulle vara ovänner och slås. Ögoublicket derefter gaf Lindbom Lundin ett slag, så att Lundin föll omkull. Lundin sprang genast undan för Lindbom, som Filorigate ville våldföra sig å honom. Under det Lindbom förföljde Luodin, ryckte Lundin en käpp från en af sina kamrater och tilldelade Lindbom med käppen två slag i ansigtet. Lindbom hade sedan förföljt två af de förut hörda vittnena, hvilka berättade, att Lindbom öfverfallit dem; ett af dessa vitnen var blodig och utan hatt. En stund derefter kom Lindbom fram till vittnet och mälde att han blifvit slagen med käppar, men att han lyckats rycka till sig en käpp, hvars egare han känd.
Lindboms ombud anförde skriftligen, att Lindbom medgifvit, att han till sjelfförsvar måst använda våld. Lundin hade mot bättre vetande förnekat det våld han begått. Mot ett förut hördt vittne, som sagt sig med en käpp hafva slagit Lindbom på händerna, anfördes på grund häraf jäf. Yrkande framstäldes slutligen att Lundin måtte dömas till ansvar eller, om rätten ej ansåge full bevisning härför hafva förebragts, till edgång.
Dom afkunnas 26 Februari.

För tillgrepp af en paste från handlande N. Nilsson 11 sistl. November voro f. artilleristen Jakob Johan Oskarsson (försvunnen fån orten sedan 13 sistl. December) och arbetaren Karl Johan Herman Klint instämde. Klint berättade, att Oskarsson tillgripit kappsäcken och bedt honom taga den med sig hem, som äfven denne gjort. Oskarsson hade derå sålt kappsäcken för 2 kronor till hustru eng Klint, af hvars egen berättelse framgick, att han ej borde varit okunnig om kappsäckens oärliga åtkomst, sade sig för öfrigt ej hafva haft del i saken.
Målet uppsköts till 26 Februari, då Klint vid hämtvings äfventyr skulle infinna sig.

För våld mot husbonden Karl Hellgren, Nygårds i Atlingbo, var f. artilleristen Axel Teodor Ytterberg åtalad. Han skulle nämligen med knuten hand hafva tilldelet Hellgren flere slag i ansigtet, så att blodvite uppkommit. Svaranden sade sig hafva blifvit nedskäld af Hellgren, som han endast knuffat ifrån sig, hvarvid Hellgren skrubbat sin näsa mot en busvägg. För bevisnings förebringande uppsköts målet.

För oljud och fylleri dömdes sjömannen Karl Johan Edvard Falk till femton kronors böter.

För åverkan å ledstängerna vid stentrappan i Finngränd voro ynglingarne Johan Emil Pettersson och Karl Harald Teodor Björkroth åtalade. Björkroth erkände saken men uppgaf, att han nu låtit laga stängerna. För hörande af Pettersson, som nu undergår straff för stöld, uppsköts målet. Björkroth, anstäld hos bleckslagare Toftén, har förut varit åtalad för olofligt tillgrepp.
Vid i afton å länsfängelset bållen ransakning med häktade Pettersson erkände den tilltalade, att han föröfvat nämda åverkan. Åklagaren upplyste, att Björkrotbs fostormor låtit laga stängerna, hvadan han ej hade något ersättniogsyrkande att göra. Dom afkunnas 21 dennes.

Angående våldet mot bagaresonen Löfgren bölls i afton ransakuing å länsfängelset med häktade sjömaznen Johan Hjalmar Vängström.
Enligt af stadsläkaren utfärdadt intyg har Löfgren ej att motse någon fara för framtiden på grund af den missbandel han undergått.
För detta våld dömdes Vängström till tre månaders straffarbete.
Såsom förut nämts har ofvannämde Vängström åtalats för fylleri, oljud och våldsamt motstånd mot polis. Härför dömdes han i afton till fängelse under en månad och sexdagar. Hela straffet för våldet mot Löfgren och för sistnämda brott bestämdes till straffarbete under tre månader och aderton dagar.

För oljud och fylleri dömdes i afton ynglingen Oskar Ferdinand Jakobsson till tjugufem kronors böter.

I målet angående tillgrepp af en krona från slagtare Alstedt hölls i afton ransakning å länsfängelset med korffabrikören Lars Hansén, som påkallat tre vittnens hörande. Ett vittne, som förut har hörts och berättat, att vittnet sett Hansén tillgripa kronan återtog nu, denna sin utsago samt mälde, att ingenting annat iakttagits än att Hanséa hastigt böjt sig ned mot marken på det ställe, der kronan tappats, och liksom upptagit i sin hand något föremål, som han stoppat i fickan, men kunde vittnet ej intyga, att detta varit den tappade kronan. Målsägaren påstod, att Hanséa mutat vittnet till detta återtagande af det förra vittnesmålet.
Dom i målet afkunnas 21 dennes.

För stöld af penningar och en del kläder från sin husbonde Viding i Vestergarn har flickan Laurentia Klintberg, 13 år gammal, häktats af stadsfiskalen, Fiieckan hade efter stölden rymt ur sin tjenst och hållit sig dold här i staden uuder en vecka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1885
N:r 4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *