Fångvårdsföreningens styrelse,

som numera utgöres af landshöfding Poignant, landssekreterare Hambræus, borgmästare Een, kyrkoherde Uddin samt fruarna Poignant och S. Rundberg med landskamrer Gardell, stadsfiskal Jansson och grefvinnan Cronstedt till ersättare, har vid sitt senaste sammanträde erhållit del af revisosernas berättelse omfattande tiden till 25 November 1884. Af denna berättelse framgår, att föreningens inkomster utgjort

\"\"

Bland inkomsterna för 1882 och 1883 nämnas gåfvor för hvartdera året af prinsessan Eugenie å 100 kronor samt under åren 1883 och 1884 bidrag från Karl Johans-fonden å 155 och 156 kronor.
Någon uppbörd af ledamotsafgifter för 1884 synes ej hafva ägt rum. Skälet dertill. är väl, yttra revisorerna, (grefve Cronstedt och laudsekr. Hambræus), detsamma som för afbrottet i öfrigt iföreningens verksamhet, det nämligen att dess ordförande numera aflidne biskop Anjou af sjukdom hindrats deltaga i arbetet, dess vice ordförande landsh. Horn och dess skattmästare direktör Sparre från orten afflyttat samt styrelseledamoten J. A. Smedberg aflidit.
Revisorerna tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.
Föreningens årsafgift betalande ledamöter utgjorde vid det konstituerande sammanträdet år 1882 357 personer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *