Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För olofligt tillgrepp och våld hafva, såsom förut nämts, f. artilleristen Johan Petter Pettersson och arbetaren Gustaf August Melander häktats af stadsfiskalen. Vid i förgår med dem hållen ransakning å länsfängelset erkände de häktade, att de 28 sistl, November å Smedjegatan ejort sig skyldige till de åtalade brotten. Då de derstädes mött garfyeriarbetaren Karl Gardell, hade Melander fattat honom i strupen och tilldelat honom ett slag i ansigtet, så att Gardell tumlat mot ett staket, hvarvid han tappade ett par skor, hvilka Pettersson tillegnat sig. Pettersson hade derpå springande begifvit sig till f. artilleristen Ahls bostad.
Melander dömdes för detta brott äfvensom för nedahnämde misshandel till sammanlagdt två månaders och fyra dagars fängelse; Pettersson dömdes för fjerde resan stöld till straffarbete i två och ett halft år.
Melander, född 1858 i Vesterhjede, har förut varit straffad i mindre än sju gånger för stöld och våld. Han är gift och har två barn.
Pettersson, som är född 1864 i Mästerby, har undergått straff tre gånger för tjufnadsbrott.

För våld mot navigatören Reinhold Andersson voro ofvannämde Melander samt f. artilleristen Teodor Ytterberg åtalade. De hade båda å allmän gata öfverfallit målsegaren med slag. Ytterberg fäldes till tjugufem kronors böter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 December 1884
N:r 98.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *