Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätts förhandlingar upptogo igår närmare sju timmar, af hvilka det nedannämda sjörättsmålet kräfde dryga fyra timmar.

För försummad renhållning å sin gård fäldes åkaren Westergren till tio kronors böter,
— Målet mot bagare Broström nedlade åklagaren, enär Broström afhjelpt de missförhållande, som varit rådande på hans gård.

För våld mot landtbrefbärare Karlsson har, såsom förut nämts, f. artilleristen Oskar Henriksson åtalats, Tvänne vittnen styrkte åtalet. Svaranden infann sig ej; han lär enligt hvad som upplystes hafva afvikit från orten,

I Ölanderska äktenskapsmålen föll igår utslag. ”Båda makarne ålades edgång, som utsattes till 20 nästkommande Oktober.

För åverkan å stadens mark var fiskaren Kristian Karlsson, Lickershamn i Stenkyrka, åtalad. Han var nu liksom förra gången frånvarande, hvarför han fäldes till tio kronors böter. Målet uppsköts till I September, då Karlsson vid tjugu kronors vite skulle komma tillstädes,

För koppleri hade sjömannen Oskar Söderström instämt sin hustru. Parterna uppträdde genom ombud, sjömannen N. A. Möller för mannen och sakförare Stenmark för hustrun.
Svaranden bestred åtalet, som gjorts af bämdkänsla, Målet uppsköts till 8 instundandande September för bevisnings förebringande.

Sjörättsmålet mellan kaptenerna Mills och Mallgraw, hvilkas fartyg Xanto och Valuta 24 sistl. Juni sammanstötte med påföljd att den engelska ångaren sjönk och det tyska ångfartyget blef svårt skadadt, handlades igår inför en stor skara åhörare.
Kapten Malgraw var nu såsom förut företrädd af v. häradshöfding Karl Herlitz. Kapten Mills, som sjelf var närvarande, hade såsom rättegåvgsbiträde auditör Engström och konsul Berséo från Göteborg. Såsom tolk tjenstgjorde kapten H. Lindström.
Konsul Bersén inlemnade en längre skrift, som angafs vara ett förtydligande tillägg till den af kapten Mills afgifna sjöförklaring, hvarjämte sex man af Xantos besättning, af hvilka två förut varit hörda, åberopades såsom vittnen.
I tillägget till kapten Mills sjöförklaring framhölls bland annat, att, om Xanto slagit stopp och back, sammanstötningen, långt ifrån att hafva undvikits eller blifvit lindrigare, tvärtom hade blifvit af svåraste beskaffenhet, derigenom att Xantos bredsida då blifvit rakt vänd mot Valuta, då fara för de ombord varande personernas lif uppstått. Några af vitt nena intygade äfven detta. För öfrigt betättade vittnena, att allt varit i fullgodt skick på Xanto, hvaremot de ej sett lantärnor på Valuta, som kommit med god fart mot Xantos.
Mills ombud begärde två månaders uppskof, hvaremot Malgraws ombud anhöll, att målet måtte uppskjutas endast till 25 dennes för att då få hörd en del af besättningen på Valuta, som i denna vecka väntas till Slite.
Målet utsattes att ånyo förekomma 25 dennes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Augusti 1884
N:r 67.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *