Från landsbygden. Linde.

LINDE, 2 februari.
Linde ungdomsförening höll förliden söndag sitt årsmöte under ordförandeskap af Kr. Niklasson, som med några inledande ord i anslutning till dagens episteltext hälsade de församlade välkomna.
Af årsberättelsen framgick, att föreningen under år 1914 haft regelbundna månadsmöten, fyra större kvartalsmöten jämte andra offentliga ungdomsmöten. Medlemsantalet är för närvarande 38 mot 32 förlidet år.
Enligt revisionsberättelsen har omsättningen varit kr. 150, hvaraf anslag lämnats till församlingen, G. M. U., S. M. U., hednamissionen, föraningens egen verksamhet o. s. v.
Den förutvarande styrelsen, bestående af Kr. Niklasson, Karl Haverman, Axel Nilsson, Joh. Lingström och Agnes Mührer, omvaldes. Som suppleantar ingingo Emil Ronström och Rut Jakobsson. Revisorer blefvo Ester Niklasson och Ingeborg Ahlberg. Till sjuk- och husbesökskomité valdes Karl Haverman, Joh. Lingström, E. Ronström, L Dahlby, Ahlberg Rut Jakobsson, Ester Nilsson, Linda Altberg och Ester Niklasson.
Efter gemensam kaffedrickning afslöts det goda mötet med några varmhjärtade ord samt bön af predikant Karl Haverman.

Till grafvens ro vigdes förliden fredag stoftet efter aflidne hemmansägaren Jakob Nilsson, Linde. Jordfästningen förrättades af kyrkoherde K. Havrén, som med ledning af Fil. 1:23 talade om den rätta hemlängtan hos Guds folk. Vid grafven sjöngs en af Sv. Miss.-fb:s sånger samt nedladas flera kransar till den aflidnes minne.
I sorgehuset, där ett sextiotal inbjudna gäster voro församlade, talade predikant Karl Haverman öfver Jesu ord till Marta: »Jag är uppståndelsen och lifvet; den som tror på mig, han skall lefva om han än dör.»

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *