Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 1 februari.
Sjuk- och begrafningskassan A. V. höll här i går afton sitt 7 årssammanträde, som öppnades af ördföranden, kyrkoherde Gadd. Därvid upplästes först räkenskaperna och beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Af räkenskaperna framgick, att kassans tillgångar 31/12 1914 utgjorde kr. 945:08, efter en verksamhetstid af 7 år och med endast 40 öre i afgift pr medlem och kvartal. Det gångna årets utbetalning till sjuka utgjorde 232 kr. Ingen hade dött. Statens förvaltningsbidrag för året utgjorde 157 kr. Ständiga medlemsantalet hade ökats under året med 18 och utgjorde 31/12 134. Till styrelseledamöter valdes J. Kristiansson i Botvede och K. Andersson i Petarfve och till deras suppleanter lärarinnan frkn Lindström och Arvid Gustafsson i Ljufves. Till sjukbesökare valdes: Arvid Björkvist, Öfvide, Fridolf Johansson, Bjestafs och Oscar Nilsson, Botvede och till deras suppleanter Gustaf Nilsson, Ljufves, järnvägstjänsteman W. Gullin och Konrad Olsson, Norrgårda. Till revisorer valdes Karl Pettersson i Ganne och Wiktor Gullin samt till deras suppleanter Ludvig Johansson i Bjästafs.
Efter dessa förhandlingar följde den sedvanliga festen, som tog sin början med bön och psalmsång. Kyrkoherde Gadd höll därefter ett kraftigt och uppbyggligt föredrag, som till text hade Gal. br. 5 kap. 13 v. Efter föredragets slut sjöng Sanda-kören ett par sångnummer. Härpå följde det materiella i festen, kaffedrickningen, som tog rätt lång tid. Stämningen var emellertid god vid kaffetårens inmundigande. Under tiden underhöll sångkören med flera sångnummer. Under festen gång anmälde sig icke mindre än 20 st. nya medlemmar. Till sist höll kyrkoherde Gadd ett afslutningstal utgående från Joh. evang. 11 kap.: 3 och 4 verserna, hvarpå den trefliga festen afslöts med bön och psalmsång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *