Ryktet om en större strandning

i närheten af Klintehamn spred sig iför går här i staden. På e.m. fick man närmare underrättelser, hvilka innehöllo, att ångfartyget »Gotbenburg City», den första af de ångare, tillhörande »The Direct Scandinavian and American Steam ship C:o Limited», som komma att uppehålla den direkta linien mellan Stockholm och Amerika, under tjocka strandat vid 1/2 4 tiden i söndags morgse vid Hammarudden utanför Sproge.
I går morgse kl. 10 ankom bergningsångaren Hermes till strandningsstället, då fartygets läge och vid grundstötningen erhållna skador genast undersöktes, hvarvid det befans, att fartyget stod på stenbotten och hade erhållit en större spricka i botten. Man är nu sysselsatt med att kasta öfver bord den af stenkol bestående barlasten. Sedan detta försiggått, antages såsom säkert, att det väldiga fartyget, som mäter 3,500 tons och är afsedt för 1,300 passagerare, kan tagas af grund.
Den skada fartyget lidit anses ej vara af någon svårare art. Emellertid beror en lycklig utgång af bergningen på ett godt och lugnt väder.
Ångaren, som föres af kapten Harrison, afgick 28 sistl. April från Hartlepool och skulle, om ej strandningen egt rum, afgå från Stockholm 10 dennes.
Bergningsångaren Poseidon väntas med första till strandningsstället för att biträda vid bergningen.
— I Sölvesborg hemmahörande briggen S:t Johannes, kapten Nilsson strandade i söndagsmorgse utanför kusten af Klinte. Fartyget, mätande 216 tons, var på resa i barlast från Kiel till Hernösand. Besättningen har ilandbergats. Briggen, som är vattenfyld, anses blifva vrak.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Maj 1884
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *