Senaste nyheterna från kriget.

De tyska undervattensbåtarna härja.
London, 1 febr. Engelska kustångaren Bencruachan har torpederats i lördags morse af en tysk undervattensbåt utanför Fle-twood. Besattningen fick tio minuter på sig att gå i båtarna. Den upptogs af fiskefartyg.
På lördag eftermiddag hejdade tyska undervattensbåten U. 21 ångaren Lindablanche, på väg från Manchester till Belfast. Besättningen, tio man, rönte samma behandling som Benaruachans.
Ett ångfartyg, som på lördagsaftonen anlände till Liverpool, har meddelat, att en undervattensbåt borrat i sank ännu ett tredje fartyg samma eftermiddag.

Ännu en.
London, 1 febr. Ångaren Kilcoan från Gurston har skjutits i sank af en tysk undervattensbåt aderton engelska mil nordväst om Liverpool. Besättningen tilläts att gå i båtarna och räddades.

Från den västra krigsskådeplatsen.
Berlin, 1 febr. Söndagens rapport meddelar om en del tagna skyttegrafvar vid Cuinchy och vid Coronz, nordväst om Arras.
Paris, 1 febr. I Argonne ha fransmännen gått tillbaka omkring 200 meter och tagit ställning efter nya linjer. Förlusterna äro på ömse sidor stora. På hela fronten ha artilleristrider förekommit.
Vid La Bassge ha engelsmännen återtagit de skyttegrafvar, som förut förlorats.
I La Grurieskogen i Argonne företogo tyskarna på lördagen i närheten af Fontaine-Madame tre nya angrepp, hvilka tillbakaslogos.

Från den östra krigsskådeplatsen.
Berlin, 1 febr. Vid Borsjimoff har ett ryskt angrepp afslagits.

Österrikarna rapportera goda resultat.
Wien, 1. febr. Häftiga strider i Karpaterna under de senaste dagarna ha ledt till återeröfring af passhöjderna. I hårda strider under en vecka ha stora resultat vunnits. 10,000 fångar och 6 maskingevär ha tagits vid Dunajec och Nida. Fienden måste utrymma några af sina skyttegrafvar. På öfriga fronter förekommo artilleristrider.

Efter en tragedi på hafvet.
London, 1 febr. En engelsk trålare har uppfiskat en låda med 40 lifbälten. Intet märke angaf från hvilket fartyg lådan kommit. Det fartyg, som gått under, synes emellertid ha varit af betydande storlek.

Uppror i engelska Centralafrika.
London, 1 febr. Oroligheter ha utbrutit i Nyassaland i Brittiska Centralafrika. Ett par piantager ha angripits af de upproriska, hvarvid några personer dödats samt vapen ock ammunition tagits.

Turkarna bevilja mera krigspengar.
Konstantinopel, 1 febr. Deputeradekammaren bar bifallit regeringsförslaget om ett extra anslag till krigsändamål på 10 millioner turkiska pund.

En något tveksam seger rapport från ryssarna.
Petrograd, 1 febr. Stora generalstaben meddelar. I skogarna norr om Gumbinnen och Pillkalien fortsätta våra trupper att slåss. På vissa punkter göras framsteg. I trakten af Borsjemoff på vänstra Weichselstranden kastade vi under seg bajonettstrid tyskarna ur en skyttegraf, som de förut tagit, och nedgjorde två hela tyska kompanier. Dagen därpå skedde nya tyska angrepp, som nästan öfverallt blodigt tillbaksslogos. På fronten efter vänstra Weichselstranden bar vårt artilleri uppnått märkbara resultat, förstört en tysk observationspunkt och blinderingar samt tystat en del kanoner.
I Karpaterna fortsattas striderna.

Ryskt segerbud från Tebris.
Petrograd, 1 febr. Kaukasiska generalstaben rapportarar: I striderna vid Tabuis ha turkarna förlorat fångar, fyra fältkanoner och stora förråd. I lördags besatte vi Tebris, där turkarna blefvo upprifna efter store förluster och togo till flykten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *