Arbetarringen

hade i söndags ett talrikt besökt sammanträde, hvars förhandlingar leddes af handl. Aug: Johansson.
Ordföranden redogjorde för ringstyrelsens förslag till en inom ringen tillämnad sjukoch begrafningskassa. Styrelsen hade tänkt sig såsom lämplig en inträdesafgift å 1 krona 25 öre och en årsafgift å 5 kronor, då medlem vid behof skulle vara berättigad till en sjukhjelp af 7 kronor i veckan (under högst 13 veckor årligen).
Till begrafningshjelp skulle 75 kronor utgå till hvarje dödsbo, livartill en uttaxering af 50 öre skulle ega rum, så länge medlemsantalet ej öfversteg 200; då antalet växt öfver denna siffra, skulle uttaxeringen kunna minskas.
En rätt liflig öfverläggning uppstod på grund af detta förslag, hvarvid flertalet ansågo, att kassan borde stå öppen för alla ringens medlemmar samt för alla både manliga och qvinliga invånare i Visby stads- och landsförsamlingar mellan 16 och 55 års ålder. Åt styrelsen uppdrogs att, med anledning af de uttalade åsigterna, till nästkommande sammankomst utarbeta förslag till kassan, hvarvid styrelsen hade, om den så fann nödigt, att till biträde förena med sig lämpliga personer.
Det annonserade: föredraget uteblef, enär doktor Goës måst företaga en sjukresa till landet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Januari 1884
N:r 7.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *