Senaste nyheterna från kriget.

Undervattensbåtarna i södra Östersjön.
Engelska undervattensbåtar utanför Rügen?

Trälleborg, 26 jan. Tyska ångfärjan, som kl. 1,20 igår middag afgick härifrån till Sassnitz, återkom kl. 3,40. Orsaken var, att den under vägen erhållit underrättelse att undervattensbåtar iakttagits i farvattnen utanför Arkona på Rügen. Samma anledning har medfört den svenska ångfärjans kvarliggande i Sassnitz.

Sjöslag vid Rügen.
(Privat till. Gotlands Allehanda)
Malmö, 26 jan. Enligt uppgift i Sydsvenska Dagbladet har i närheten af Rügen vid tyska kusten på måndagsförmiddagen en strid ägt rum mellan tyska kryssaren Gazelle och fientliga undervattensbåtar af okänd nationalitet. Den tyska kryssaren skadades af torpedskott och sattes på grund vid Arcona. Sedermera lyckades han komma loss och kunde taga sig in till Sassnitz för egen maskin.
Vid tiotiden idag meddelas, att ångfärjorna i Trälleborg och Sassnitz ännu kvarligga; möjligt är, att de längre fram på dagen afgå. Vederbörande trafikmyndigheter i Malmö beteckna ryktet om sjöslaget vid Rügen såsom tillförlitligt.

Stockholm, 26 jan. Till dagens Nyheter telegraferas från Trälleborg: Ångfärjan Gustaf den femte anträffade igär middag en manöveroduglig tysk kryssare under Rügen och inbogserade den till
Sassnitz. Anfallet lär ha utförts af tvänne undervattensbåtar, som antagas vara, ryska med engelska officerare ombord.

Inga undervattensbåtar genom Öresund.
(Privat till. Gotlands Allehanda)
Malmö, 26 jan. Ett rykte härifrån om att engelska undervattensbåtar inlupit genom sundet har ej bekräftats.

En engelsk kryssare har verkligen sjunkit.
Berlin, 26 jan. Wolffs bureau meddelar: På grundval af meddelanden erhållna från välunderrättadt håll, är det bestämdt konstateradt, att en af de engelska parnarkryssarna sjunkit i senaste sjöslaget vid Helgoland. En tysk torpedbåt bragte den att sjunka med två torpedskott, sedan den dessförinnan allvarligt skadats af artillerielden.
???? undergång har äfven oemotsägligt konstaterats af ett tyskt luftskepp, som befann sig i närheten.

I Frankrike.
Den tyska gårdagsrapporten.

Berlin, 26 jan. Högkvarteret meddelar om artilleristrider vid Nieuport och Ypres. Vid Chalons pågå infanteristrider. Blodiga strider med stora förluster för fienden pågå i Argonne. Angreppen på Hartmannsweilerkopf ha tillbakaslagits.
I Ostpreussen har fienden måst utrymma enstaka ställningar, sydost om Gumbinnen.
I norra Polen är ingen förändring att anteckna.

Den franska rapporten.
Paris, 26 jan. Vi ha gjort smärre framsteg öster om Saints Georges. Från Lys till Oise ha artilleristrider utkämpats. Vid Aisnefronten ha omstridda skyttegrafvar stannat i vår besittning. Vårt artilleri har fullbordat förstörandet af broarna öfver Maas vid S:t Mihiel. Ett bajerskt detaschement har tillfångatagits å Lothringen.

Ryssarna meddela om förnyad österrikisk verksamhet.
Petrograd, 26 jan. Mellan Weichsel och Mlavajärnvägen ha endast obetydliga skärmytslingar ägt rum. På vänstra Weichselstranden ha striderna stått om en del skyttegravar, som vi nu eröfrat. I Galizien förmärkes en viss verksamhet från österrikarna vid alla Karpaterpassen öster om Dukla.

Fransmännen slagna i Marocko.
Konstantinopel, 26jan. Marockanske höfdingen Abdul Malik, som kallar sig emir af Marocko. meddelar 14 december, att han efter 6 dagars strider intagit Fez. Befolkningen mottog de marockanska krigarna med hänflörelse. Fransmannen förlorade 3,500 man fallna och tillfångatagna, flera maskingevär, kanoner, en mängd vagnar samt två sjukvårdsafdelningar. Efter intagandet upplåstes i stora moskén en fetva, hvari det heliga kriget förklaras.

Attentat mot von der Goltz.
London, 26 jan. Från Kairo meddelas, att enligt en tysk konsulsrapport från Jaffa har generalfältmarskalken von der Goltz i Konstantinopel varit utsatt för ett mordförsök och sårats.

Turkarnas alla flygmaskiner förstörda.
London, 26 jan. Ryska flottan har nära Sinope sänkt ångaren Georgios, som hade hela den turkiska luftflottan ombord, utgörande 16 flygmaskiner.

Turkarna äro envisa.
Kaukasiska generalstaben meddelar: Ryssarnas offensiv i Trantsjorak fortsätter trots turkarnas envisa defensiv. I riktning mot Olty ha isolerade strider förekommit.

Österrikarna stå sig.
Wien, 26 jan. I Polen och Galizien ha inga betydande händelser ägt rum. Vid Nida står en häftig artilleristrid. Ryska motangrepp vid Vezers—Rapailowa ha blodigt afvisats. Fiendens genombrytningsförsök vid Rapailowa ha misslyckats. Fienden har dragit sig tillbaka öfver Zielona.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 januari 1915
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *