Om kapten Arnelius jordfästning,

som ägde rum lördag e. m. i Gustaf Vassaskyrkans för tillfället vackert dekorerade krypta i Stockholm, meddela tidningarna: Kring båren hade utom de närmaste äfven samlats en talrik vänkrets, hvaribland märktes ett antal kamrater, representanter för officerarna vid olika stockholms- och landsortsregementen. Officerande prästman var hofpredikanten Clemens Åhfeldt. Den högtidliga akten inleddes med Karl XV:s sorgmarsch och verserna 1 och 2 af psalmen 461, hvarpå officianten trädde fram till båren, där han höll en minnesbetraktelse öfver den bortgångne. Hofpredikant Åhfeldt erinrade först om hur den aflidne ryckts bort u sin mannaålders vår samt om hans redbarhet, trofasthet och hjärtegodhet. Han var en människa som spred glädje omkring sig, och inom sitt lefnadskall hade han ännu kunnat uträtta mycket till välsignelse. Från Gotlands artillerikår, särskildt från dess tredje batteri, sändes i denna stund kamraters och underlydandes innerliga tack för hvad han verkat i fosterlandets tjänst.
Härefter förrättades jordfästningen. Sedan åttonde versen af psalmen 477 sjungits bars kistan under tonerna af en utgångsmarsch ut ur kryptan samt fördes till familjegrafven på Nya kyrkogården, där den grafsattes.
Till båren hade kransar sändts bl. a. från Golands arillerikårs tredje batteri (Till den vördade och afhållne batterichefen), Gotlands infanteriregementes officerskår, Militärbefälhafvarens på Gotland stabskvarter, Gotlands artillerikårs officerskår, underofficerskåren vid Gotlands artillerikår (Med vördnad och tacksamhet), öfverste och fru Myhrman, öfverstelöjtnant och fru Bouveng, major och fru Johansson, kommendörkapten och fru Ekelund, regeringsrådet och fru Palmgren, marinintendent Folke Lagerholm, Odd Fellowlogen S:t Klemens m. fl.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 januari 1915
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *