Om kyrkoherde Gardstens död

skrifves till Gotl. Allehanda från Klinte: I torsdags afton spred sig här den sorgliga underrättelsen, att församlingens kyrkoherde påträffats liggande död i en under Robjens hemman ledande kanal. Vid företagen besigtning af liket fann man intet annat anvmärkningsvärdt än åtskilliga skrabbsår under och på högra örat och på näsan samt blånader på högra axeln såsom efter en våldsam stöt. Då man fann liket, låg det på magen med benen utsträckta och armarne krampaktigt slutna intill kroppen, af hvilken större delen låg under vatten, som var ungefär en fot djupt; högra handen omslöt en promenadkäpp. Platsen för händelsen var en afloppskanal, af omkring 2 1/2 alnars bredd och 2 alnars djup med omkring 1 fots vatten, belägen å en hage i närheten af en till prestgården hörande åker i kanalens midt och alldeles intill det ställe, der liket påträffades, låg en större gråsten, som f. n. ligger ungefär 1 fot öfver vattenytan och allmänt begagnas vid öfvergången af kanalen; alldeles intill ligger en annan större mycket sluttande sten. Bland de personer, som vero närvarande vid undersökningen af platsen, gjorde sig allmänt den åsigten gällande, att orsaken till olyckshändelsen antagligen varit den, att G., kommande från sin åker och skolande öfvergå kanalen på förstnämda gråsten, i stället af misstag begagnat den andra sluttande stenen, hvarvid han halkat och i fallet slagit hufvudets högra sida mot den förstnämda stenen samt derefter förlorat medvetandet och drunknat.
Kyrkoherden G. hade jämväl under de senare dagarne varit vid sitt vanliga lugna och glada lynne. Vid 9-tiden på torsdagsmorgon hade han, som ofta brukade företaga fotvandringar, begifvit sig utåt egorna samt på f. m. varit synlig på Klintebys, hvarvid han visat sig vara vid jemnt och godt lynne. Då han vid middagstiden ej återkommit till sitt hem, vidtogos Aerforskningar, hvilka ledde till det resultat, att en arbetare vid 1/2 7-tiden på aftonen påträffade liket i ofvannämda kanal, hvarvid flere personer genast ditkallades och funno liket i den ställning, som förut nämts. I den dödes fickor påträffades ett ur, en nyckel, några bref, kam och borste samt en börs, innehållande 31 kronor 50 öre.
Gardsten, som var starkt bygd och något korpulent, hade under senaste tiden i allmänhet haft god helsa men understundom lidit af svindel.

Kyrkoherden Gardsten, hvars föräldrar voro tulluppsyningsman P. Gardsten och Sofia Dorotea Gardsten, född Kahl, var född 1821 bär i Visby, blef student i Upsala 1842 samt prestvigdes 1845. Efter att hafva tjenstgjort i Flerioge, Öja och Fardhem utnämdes han 1857 till kommister i Anga samt några år derefter till kyrkoherde i Klinte. Kyrkoherde G. efterlemnar maka, dotter till prosten Per Vidmark och hans maka Katarina Margareta Lyth, samt tre söner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juni 1883
N:r 47.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *