Rättegångs- och Polissaker.

I tryckfrihetsmålet mot Gotlands tidnings utgifvare br V., Byström har Svea hofrätt faststält Visby rådhusrätts utslag.

Såsom försvarslös och vådlig för den allmänna säkerheten häktades i måndags af stadsfiskalen arbetaren Johan Petter Julius Fohlin. Igår instäldes Fohlin inför k. m:ts befallningshafvande för doms erhållando, Fohlin blef emellertid i dag försatt på fri fot, emedan en af stadens byggmästare lofvat antaga honom i sitt arbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Från sjön.

En Mindre hjulångare vid namn »Halden», kapten Lindström, hitkom i dag från Frederiksstad, der den är inköpt för rederi i Hernösand. Ångaren mäter 68,19 reg. tons. Den skall användas för passagerarefart på norrländska kusten.
— Finska skonerten Kuopio, kapten. Carlssop, inkom sistl. höst till Pite för att der intaga last af sparrar till Nykjöbing & Falster, men blef på resan till Pite så skadad af is, att färtyget måste öfvervintra och reparera: Den 28 sistl. Maj afgick skunerten från Pite med lasten, men hann ej längre än omkring 25 mil från Ölands norra udde, då det 15 dennes öfverfölls af en svår S. O. reguby med tjocka, hvarvid fartyget krängde så hårdt, att etsamma lade sig på sidan och låg med densamma 4 till 5 fot under vattnet, hvarvid kajutan, som är bygd under däck, fyldes och vattnet denna väg kom till lästrummet, då fartyget sedan blef liggande i »marvatten».
Härefter beslutades anlöpa Vestervik och inkom skonerten till Idö sand 17 dennes påaftonen. Följande dagar började lossningen af däckslasten och pumpades fartyget läns med egna pumpar. Då inga skador förmärktes, och då fartyget visade sig vara tätt och utan läcka, intogs åter däckslasten, hvarpå resan med lots ombord. och under frisk N.O. vind företogs 20 dennes med 0.8.0. kärs; Efter ätt lotsen lemnat fartyget fortsattes med samma kurs till kl. inemot 1 på natten, då vinden tilltog i styrka med SE regutjocka. Efter åtskilliga motgångar under natten, befans fartyget slutligen åter vara läck och liggande i »marvatten>, Då kompasserna under nattens storm spolats öfver bord och sjökorten ej kunde åtkommas, kunde ingen beräkning göras, utan måste fartyget länsa. För att ej bortspolas af den svåra sjön, hado besättningen bergat sig & rufftaket. På förmiddagen 22 dennes lycades det att inkomma med fartyget till Kråkelunds Jlotsplats, några mil norr om Oskarshamn, Från Kråkelund inbogserades fartyget till Oskarshamn i söndags på morgonen af ångaren Oskarshamn, och befinner fartyget sig nu i inre hamnen i Oskarshamn, der lossning af lasten pågår.
— I Kalmar hemmahörande skonerten »Maria Vilhelmina», kapten Olsson, inbogserades full af vatten 22 dennes till Nexö & Bornholm. Fartyget, som var trälastadt, var stadt på resa från Kalmar till Köbenhavn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Hr Salmenius, Vestmanland; f. riksdagsman F. Andersson, Vilhelm och Ernst Andersson, fru Kristina Andersson, Vestergötland; predikant I. Boman, Norrland; intrumentmakare I. Siltberg, fru Åntoinette Siltberg, Visby; fru Mina Schweder, Småland; fru Johanna Nilason, Gotland-landtbrukare H. Annander, Sörmland; landtbrukare P. Olsson, Gotlaud; direktör Fr. Nordin med fru, Skara; pastor Henricks, handlanden ÅA. Henricks, skollärare P. Gustafsson, hr S. Åström, landtbrukarne P. Isaksson, I. Magnusson, Småland; P. Gardell, Gotland; fru Lina Levy, Visby; K. J. Söderström, landtbrukare August Söderström, Jönköping; handlande P. Eriksson, Vesterks.
Summa 230.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Församling,

ålagd inrätta småskala Vamlingbo församling beslöt, såsom förut nämts, 21 Augusti 1882 att afslå en af folkskoleinspektören gjord framställning om upprättandet af en småskola i församlingen. Folkskoleinspektören yrkade i anledning häraf hos domkapitlet 1 Visby — under framhållande af behofvet af en dylik skola ock med åberopande af § 2 i gällande folkskolestadga — att Vamlingbo skoldistrikt måtte åläggas att upprätta en småskola och låta den samma träda i verksamhet redan inom loppet af år 1883. Både domkapitlet och nu senast äfven k. m:t (genom utslag 8 d:s) hafva godkänt inspektörens yrkande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Eldsvåda

utbröt i tisdags afton kl. 5 hos landtbr. Kolmodin å egendomen Hästhage, lydande under Roma kungsgård, hvarvid boningshuset, af sten och försedt med spåntak, nedbrann. Elden antages hafva uppkommit genom gnistor från köket. En del af lösegendomen lyckades man rädda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Väghinder.

En större bro å allmänna vägen vid Båtike gård i Eskelhem kommer 5 och 6 instundande Juli att rifvas och omläggas, under hvilka dagar vägen mellan Eskelhem församlings kyrka och s. k. Skallbjörk blir oandvändbar, kunnande i stället vägen genom Vestergarn eller Mästerby begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Egendomshandel.

Å utmätningsanktion igår återinropades 85/72 mantal Kejlungs i Lärbro, värderadt till 17;430 kronor, af egaren K. J. Gezelius för 12 tusen kronor.
— Å utmätningsauktion i dag inropades J. O. Norrbys 3/8 mantal Norrbys i Othem, värderadt till 16,610 kronor, af v. häradshöfding Karl Herlitz för 8,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Från Östergarn

skrifves till Gotlands Allehanda: I församlingens kyrka försiggick midsommardagen en mindre vanlig högtidlighet. Nattvardsbarnen skulle näm: ligen konfirmeras, och bland dessa befunno sig tvänne gossar, som ej förut erhållit något dop, emedan deras föräldrar äro baptister och följaktligen vägrat dem dopet. Såsom vittnen till den högtidliga akten voro närvarande den ene gossens äldre broder och den andres husbotie samt socknens kyrkovärdar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Tullstaten.

Tullinspektor O. A. Risberg i Slite har erhållit tjenstledighet uader en månad, räknadt från 8 instundande Juli.
— Under sagde tid förestås nämde tullinspektorstjenst af e o. kammarskrifvare Fredrik Bolling.
— Uppsyningsmanstjensten vid Kyllej är förklarad ledig och sökes före 31 instundande Juli.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.

Fullmakter

hafva utfärdats för doktor H. Hernlund och licentiat J. Nord, för den förre på en lektors- och för den senare på en adjunktsplats vid Visby högre allmänna läroverk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juni 1883
N:r 52.