Ur dagens post. Kriget.

Zeppelin-angreppet på England.
Tyska pressen om luftraiden.

Om det tyska luftskeppsangreppet mot England skrifver Deutscha Tagezeitung: Denna början på de tyska luftskeppsangreppen mot de brittiska öarna måste hälsas med all möjlig tillfredställese. Vi hoppas förtröstansfullt, att dessa företag skola fortsättas med all energi.
Berliner Tageblatt skrifver: En sak står redan nu fast, nämligen den, att Nordsjön icke är något hinder för de tyska luftskeppen och att engelsmännens fruktan för tyska angrepp från luften är mycket väl grundad.
Morgenpost yttrar: Hvad hjälp ha ua engelsmännen af hafvet, som omgfiver deras öar på alla sidor? Hvad gagna dem krigsfartygen, som skola skydda deras kuster, när de tyska luftskeppet i djärf flykt kretsa öfver det skiljande vattnet och kasta ned sina bomber. Engelsmännens fruktan för en tysk invasion kommer efter detta att starkt stegras. Tysk dådkraft och tysk företagsamhet ha förstått att öfvervinna äfven det brittiska rikets isolering.

De engelska tidningarna
uttala naturligtvis enstämmigt harm öfeer dessa mordiska anfall på försvarslösa människor. Angreppet var utan militär betydelse, och det enda resultatet af detsamma är att det brittiska folket ännu fastare bestämt sig för att föra denna strid till slut, heter det i ett London-telegram.
Regeringens pressbyrå i London meddelat Angreppet på den engelska Östkusten utfördes antagligen af zeppelinare och möjligen af flygbåtar, hvilka skilde sig åt vid byn Runton och kastade bomber öfver Yarmouth, Kings Lynn, Sandringham, Sheringham, Snettisham, Dersingham och Beeston, samtliga obefästa platser. Den materiella skadan är icke stor. Två män, två kvinnor och en gosse dödades. Antalet skadade har ännu icke fastställts.

Förestäende strider vid Soissons?
Vid Soissons är fortfarande tyst. Blott ett fåtal invånare ha stannat kvar i staden. Fransmännen innehafva fortfarande norra Aisnestranden öster och väster om Soissons. Le Temps skrifver, att om fransmännen vilja ha någon framgång, är det absolut nödvändigt att använda stora truppmassor och en mängd ammunition, då fiendens styrka är mycket betydande och det är gif vet, att han vill aöka fullfölja sin seger.
Detta tyder på, att fransmännen tänka försöka återtaga det förlorade området, hvilket, enligt hvad som förut omtalats, är af lifsviktig betydelse för deras kommunikationer med hela fronten.
Enligt Milanotidningen Corriere della Seras Pariskorrespondent hyser man äfven i Paris farhågor för att tyskarna vid Soissons eller annorstädes ämna försöka en genombrytning. Äfven befaras en allmän tysk offensiv.

Stundande händelser vid ostfronten.
Medan officielt situationen på östra fronten förklaras oförändrad, är det påtagligt, att förändringar af det ena eller andra slaget förberedas. Huruvida ryssarna gissat hvad Hindenburg ämnar företaga sig, är ej godt för någon utanför stående att ana, men påtagligt är, att de företaga mått och steg för att skydda sig mot oväntade anfall. Likasom de i Galizien något dragit tillbaka sin ställning, så att de även gjort ansatser till liknande reträtt i södra Polen, enligt hvad man tror sig veta i London. De skulle här gå tillbaka ej mindre än 40 km., nämligen till linjah, Radom—Opatow östligt om Lysagora. Den tysk-österrikiska armén har intågat i Kielce, som ryssarna öfverlämnat utan strid, enär de anse staden ha ett för ogynsamt läge för att försvaras. Det förekommer äfven förmodanden om att ryssarna å sin sida ämna samla sig till en ny offensiv framstöt. Detta anses dock osannolikt. Ryssarna ha sin styrka i defensiven.
Birschevija Vjädomosti berättar, att träsken utanför Warschaus ytterfort skola bli värdefulla stöd för den ryska offensiven; tyskarnas angrepp lär ej, trots ryssarnas motstånd, kunna hindras förr än vid denna punkt, heter det.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *