Rättegångs- och polissaker.

Vid Rådstufvurättens sammanträde å Länets cellfängelse lördagen den 21 Mars fälldes Murarehustrun Ellisaheth Rosenlund, som den 24 och 31 Dec. sistl. år från fiskaren Nygren olofligen tillegnat sig 36 skålp. saltadt fläsk att för 3:dje resan stöld undergå 3 års straffarbete samt att i 8 år vara medborgerligt förtroende förlustig – så ock att utgifva stadgad ersättning till målseganden och anförde vitnen, äfvensom för förfallolös utevaro den 2 Mars böta 2 rdr.

Förre straffången Carl Oskar Fredrik Hultberg hade efter utståndet straff för 3:dje resan stöld i början af sistlidne Januari månad hit återkommit men sedan han den 19 i samma månad å 4 olika ställen här i staden, ånyo föröfvaolofligt tillgrepp; och sedan han samma dag blifvit derför häktad, fälldes han den 21 Mars att för 4:de resan å olika tider och ställes föröfvad stöld hållas till straffarbete i 6 år samt att i 10 år vara medborgerligt förtroende förlustig. — För delaktighet uti dessa Hultbergs olofliga tillgrepp blefvo under handläggningen af ransakningen jemväl under åtal ställde för 4:de resan stöld redan tillförne straffade f. korrektionshjonet Sofia Granström, Lumpsamlaren Magnus Olsson och ogifta Emma Grönqvist, af hvilka Sofia Granström och Olsson blefvo tillsammans fällde, den förra såsom den der 5:te resan stöld föröfvat, till 6 års straffarbete samt 10 års förlust af medhorgerligt förtronde, den sednare åter för 1:sta resan snatteri till 30 rdrs böter, men Emma Grönqvist förklarades i brist af bevis icke kunna åt saken fällas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 April 1874
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *