Minfaran utanför Landsort

synes ha varit och är förmodligen fortfarande mera öfverhängande än man hittills förmodat. Enligt hvad som meddelats i Nynäs, där man tillrådt befälet på våra postbåtar att iakttaga den allra största försiktighet, skall nämligen torpedbåtsflottiljen, som var ute på minjakt häromdagen, hafva påträffat och oskadliggjort – icke blott den ena minan som föranledde expeditionens utsändande – utan inalles fem minor. Offcielt har härom intet meddelats (förmodligen i den lofliga afsikten att icke i onödan oroa allmänheten), men de omständigheter hvarunder uppgiften delgifvits det gotländska ångbåtsbefälet äro emellertid sådana, att man måste obetingadt tro på sanningen däraf, hvarför vi ock härmed låta meddelandet gå vidare med en enträgen uppmaning till alla sjöfarande som ha att passera Landsortsleden att iakttaga all möjlig försiktighet och endast framgå där, medan dagern varar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *