Landstormskurserna.

K. m:t har beträffande kurserna för utbildning af befäl vid landstormen befalt, att arméfördelningschef (militärbefälhafvare) må på framställning af kursledare skilja från kursen deltagande, som efter två veckors utbildning visat uppenbar oförmåga att tillgodogöra sig den eller visat dåligt uppförande och genom förseelse ådragit sig disciplinär bestraffning. Till kursledares förfogande må tillfälligtvis ställas officer, utbildad i kulsprutetjänst för undervisning i kulsprutors tekniska och taktiska användning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *