Kriget

Mera om luftkriget.
Armentiéres bombarderadt. – Neutralitetskränkning mot Holland?

Tyska flygare bombarderade på lördagen Armentiéres och tillfogade bangården svåra skador. Härefter besköts staden af tyskt artilleri. En tysk flygare har på nytt visat sig vid Hagebrouck och förorsakat stor förödelse.
Alligemeen Handelsblad meddelar från Sluis, att på lördagen där visade sug fyra flygare, som kommande söderifrån passerade gränsen på ansenlig höjd. Att det vas de allierades aeroplan framgick tydligt af de artillerisalvor, hvarmed tyskarna hälsade dem. Elden från granaterna och karteascherna syntes tydligt. Man kunde ej iakttaga gem flygmaskinerna träffades. De försvunno i riktning mot Heyst. — Detta är andra gången som brittiska och franska flygmaskiner passerat öfver Holland.

Sexton tyska dufvor öfver Kanalen.
Times meddelar: Sexton tyska flygmaskiner observerades r sön-dags morse öfver Kanalen. Deras afsikt var tydligen att göra en påhälsning i England, men på grund af väderleksförhållandena styrde de i stället kurs mot Dynkirehen.

England väntar besök af många Zeppelinare.
I England har man, som bekant, sedan många månader väntat på ett angrepp i stor stil af en luftskeppseskader under befäl af grefve Zeppelin. Det är därför, som Londons gaslyktor försetts med ljusskärmar och som myndigheterna sändt ut föreskrifter öfver hela landet om hur medborgare böra trygga sig mot projektiler från luften. Nu börjar den motsedda invasionsfaran från luften ge anledning till mer eller mindre fantasifulla framställningar it pressen af bura tyskarna kunna väntas gå till väga.
Tyskarnas förberedelser för ett luftangrepp på England, särskildt med Zeppelinare, togo sin början för fem månader sedan, telegraferar en korrespondent i Amstedam till Daily Telegraph. De närmar sig nu sin fullbordan, och man hoppas kunna bringa angreppet i iverkställighet de sista dagarna af januari. Till en början hade man planerat att gå till angrepp i slutet af december, men engelska flygarnas besök i Düsseldorf och Friedrichshafen och förstöringen af Zeppelinare där förorsakade dröjsmål vid utförandet af grefve Zeppelins djärva plan.
Grefve Zeppelin hoppas kunna sända tio förstklassiga Zeppelinare mot England, hvilka ha det dubbla målet att anfalla den stora flottan och London. Meningen är att försätta engelska flottan ur stridbart skick och framkalla panik i hufvudstaden. Grefven har för afsikt att personligen leda angreppet, och hundratals frivilliga tyska aeronauter ämna deltaga.
Vid anfallet mot England skola luftskeppen åtföljas af ett stort antal aenoplan och hydroplan samt en mängd jagare och torpedbåtar. Planen går ut äfven på ett samtidigt angrepp af undervattensbåtar.
Man kunde undra, hvem som invigt engelsmännen å noga i tyskarnas planer. Sannolikt är det hela att betrakta som en fantastisde väf af oklara gissningar och rykten. Emellertid synas älven de engelska statsmännen vänta något extra ordinärt angreppsföretag från tyskarnas sida, hvilket ju redan timade händelser jämväl ge anledning förmoda. I Liverpool höll lord Derby i lördags ett tal, hvari han bl. a. sade sig tro på möjligheten af ett tyskt angrepp i jämförelsevis stor skala mot Storbritannien. »Vi komma att få se främmande trupper på, vår mark. Vi skola slå dem tillbaka, nedgöra och tillintetgöra dela, men de skola komma», sade tal.

Tyskarnas grofva artilleri öfverlägset.
Engelake lordkanslären har i öfverhuset förklarat, att de allierade i fråga om groft artilleri stå tillbaka för tyskarna. England skulle nu tillverka 42 cm.-mörsare. Krupp arbetade på framställningen af dessa mörsare i öfver 6 års tid trots årslång erfarenhet.

Warschau utrymmes utan svärdsslag?
Enligt polska tidningar har öfverbefälhafvaren öfver ryska armén, storfurst Nikolaus, haft en längre öfverläggning med general Russki i Warschau. Enligt kvad man säger sig veta i Warschan därom, lära de ryska militärmyndigheterna ha beslutat att utrymma Warschau, så snart de tyska kanons öppna beskjutningen af staden.

Nya funderingar om krigets långvarighet.
I en artikel om utvecklingen af kriget säger, Le Temps: Kriget har antagit en karaktär, som man ej väntat. Man måste nämligen ha att räkna med ett utsvältningskrig och måste därför försöka undgå den fara, som ligger i otålighet. Tyskland kan trots stora förluster i människolif ännu uppställa stora reserver, och endast med stora offer kunna de allierade tillkämpa sig segern. Tyskland är ännu icke vid slutet. Stora svårigheter komma att uppstå till våren, i all synnerhet om de neutrala stå fast vid sina beslut. Det krig, Frankrike för närvarande för, är en hård pröfning. De otåliga önska påskyndandet af operationerna, men tålamod är nödvfändigt.

Så långt Le Temps.
Man börjar i Frankrike finna, att förhoppningarna på bistånd från Italien ej äro mycket ljusare än det hopp, man satte till Japan.
»Det vill synas» telegraferar Osborne-Sjöstedt, »som om Italien skulle draga sig för en militär aktion just nu, då snömassorna i Tyrolen i högsta grad skulle försvåra operationerna, och i istället vänta till våren.»
Desto mera glödande hoppas man på Rumänien. Men det är icke mycket sannolikt, att Rumänien vågar sig på ett företag, som visat sig inge Italien betänkligheter.

Ur dagens post.
I Belgien pågår den ändlösa artilleriduellen. Här uppe på de fuktiga och dimmiga sankmarkerna vid Nordsjön omöjliggör den råa väderleken alla större strider med gevär och bajonett. I Argonne ha som vanligt framsteg gjorts, denna gång dock blott från den ena partens, tyskarnas sida, egendomligt nog. Eljest bruka bägge motståndarna här tränga framåt. Vidare ha strider ägt rum vid Albert, Beauséjour, Bourevilles och Perthes i närheten af Chalons i Champagne. Här ha tyskarna till ersättning för kvad de förlorat vid Soissons återtagit de skyttegrafvar som de förut måst öfvergifva. Det hette då att dessa grafvar voro utan värde och att de delvis förstörts. Fransmännen talade sedan om att de återstält dem i brukbart skick. Om de nu vid det förnyade utrymmanget ännu en gång förstörts, uppgifver ej telegrammet.
Tyskarnas försök att återeröfra det förlorade området vid Soissons ha hittills slagit fel, såsom de nu ändtligen själfva erkänna. I stora högkvarterets måndagstelegram heter det att »fransmännen endast lyckats sätta sig fast i en mindre del af våra skyttegrafvar».

Englands svar på Amerikas not kritiseras.
De Nieuve Gourant kritiserar Englands svar på den amerikanska noten, och finner, att den ej gjort något vidare tillfredställande intryck. Tidningen påpekar det obestämda i svaret, särskildt i fråga om lifsmedel. England vill ej afge något bestämndt löfte. Ett sådant svar kan ej vara tillfredställande, i synnerhet om det utsända utdraget är i någon mån fullständigt. Än mindre obestämdt är det i svaret använda uttrycket fienden. Vi veta ej, om härmed afses de fientliga härarna eller hela befolkningen i de krigförande länderna. Den fullständiga saknaden af en måttstock, hvarigenom det kan skiljas mellan de till fienden och de till de neutrala staterna verkligen bestämda varorna, gör värdet af en sådan åtskillnad till lika med noll och öppnar dörren för allt slags godtycke. Tidningen uttalar förhoppning om, att det fullständiga svarets ordalydelse skall innebära förbättringar och utveckling
af det mottagna utdraget.

Misslyckad rysk offensiv.
Österrikisk kommuniké.

Officiellt meddelas från Wien: I ryska Polen är ställningen oförändrad. Vid nedre Nida förekommo i söndags häftiga strider, i det ryssarna här gingo öfver till anfall och på flera ställen med betydliga strida krafter försökte passera floddalen. De blefvo emellertid öfverallt kastade tillbaka med stora förlusten.

Medan dessa infanteristrider pågingo, utkämpades i närgränsande trakter en våldsam artilleriduell, som varade i flera timmar.
På öfriga delar af fronten har intet väsentligt inträffat.
En af våra aktiva rekognosceringspatruller lyckades i söndags natt tränga sig genom den fientliga ställningen och rycka in i en bye som låg bakom denna, samt komma ända fram till chefens för det fientliga regementet bostad. Från denna djärfva expedition återkom patrullen med en ryskofficer och 6 man som fångar.

Nytt stort slag i Kaukasus.
Från London meddelas, att enligt telegram från Petrograd till Daily Chronicle söka spillrorna af den turkiska armén i Kaukasus att förena sig på nytt och med hjälp af stora förstärkningar från Erzerura hejda den ryska frammarschen. De inneha goda ställningar och en strid har nu pågått i tre dagar.

De ryska framstötarna i Karpaterna.
Svenska telegrambyråns till österrikiska fronten utsände militäre medarbetare skrifver i ett bref, daterade krigspressikvarteret den 4 januari: Under de sista dargarna i december och de första i januari ha ryssarna åter företagit flera framstötar, dels mot passen i Karpaterna och dels frontalt i riktning mot Krakau. I början trodde man, att ryssarna hade förskjutit sina hufvudstridskrafter till sin vänstra flygel i afsikt att kringgå österrikarnas högra flank, hvilket hade varit en upprepning af hvad som skedde i början af december och slutade med det stora nederlaget vid Limanova. Nya synes det emellertid bli allt tydligare, att framstötarna mot passen i Karpaterna och särskildt i riktning mot Neu Sandec öfver Gorlice icke åsyfta en ny strategisk inneslutning, utan att ryssarna endast hade för afsikt att tränga den österrikiska högra flygeln tillbaka för att få större utrymme och rörelsefrihet. Den förnämsta afsikten tyckes denna gång ha varit att försöka en frontal genombrytning i riktning mot Krakau öfver Dunajec.

Ett och annat.
— Fältmarslken lord Methuen har utnämts till ställföreträdande guvernör och öfverkommendant på Malta.
— Enligt ingångna underrättelser har öfranske öfverbefälhafvaren general Joffre hittills afskedat icke mindre än 77 generalspersoner. Tillsammans ha 150 högre officerare systematiskt aflägsnats som oanvändbara.
— Till Agence Havas telegraferas från Atén: Essad pascha har i spetsen för betydliga truppstyrkor ryckt in i Durazzo. Insurgenterna hälla fortfiarande bölderna omkring staden besatta.
— Två kurderhöfdingar Thimud-Aga och Scheik Simko, som kämpat på rysk sida, men nu öfvergått till turkarna, ha vid Terkowar i trakten af Urmia med sina krigare öfverfallit ryssarna och tillfogat dem stora förluster. Nya persiska stammar sluta sig alltjämt till turkarna.
— Med anledning af ett officielt turkiskt meddelande, om påstådda turkiska segrar i Aserbeidjan, där storfursten Alexander Mikailovitsj skulle ha stupat vid Mianduab, förklarar generalstaben, att turkarna icke vunnit någon som helst seger. Hved affären vid Mianduab beträffar utgjorde, denna blott en skärmytsling mellan den konvoj, som åtföljde en rysk konsul, och kurdiska horder. Storfursten Alexander Mikailovitsj har icke vistats på den kaukasiska krigsskådeplatsen och befinner sig för närvarande vid utmärkt hälsa.
— Från Wien meddelas, att man där beatämdt vidhåller påståendet om att franska Medelhafseskaderns flaggskepp tillintetgjorts vid ett anfall af österrikiska undervattensbåtar. Fartyget sjönk dock icke till följd af explosionen utan påseglades af franska slagskeppet Jean Bart, som kom till undsättning och skulle bogsera bort det. Jean Bart gick till Malta och ligger ännu i docka där. Detta fartyg påstås af de franska marinmyndigheterna vara identiskt med det sjunkna, flaggskeppet. Undervattensbåten, som utförde angreppet, måste operera under mycket besvärliga förhållanden. Den franska flottan kom i dubbel kölvattenslinje och under vattensbåten måste gå under den ena linjen för att få flaggskeppet inom skotthåll. För att undgå förföljarna måste undervattensbåten ligga på hafsbottnen i 21 timmar(!).
— Tebris har utrymts af ryssarna.
— Daily Telegraph erfar från Atén ett rykte, att turkarna uppgifvit sin plan att marschera met Egypten. Anledningen förljudes vara brist på ammunition och materiel samt truppernas missnöjda stämning tillika med situationen i Kaukasus.
— Från Petersburg telegraferas: Ett österrikiskt aeroplan, som stigit upp från Przemysl, har nedskjutits af ryssarna. Föraren berättar, att 5,000 man af fästningens besättning äro sjuka samt att alla lida fruktansvärdt af kölden. Vid flera tillfällen har man haft 20 gr. kallt. Soldaterna bryta bort dörrar och fönster i de öfvergifna husen i staden och plundra dem på möbler för att skaffa bränsle.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *